DSpace Repository

КОУЧИНГ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Show simple item record

dc.contributor.author Ковальська, Н. М.
dc.contributor.author Богадьорова, Л. М.
dc.contributor.author Ковальова, Л. І.
dc.contributor.author Kovalska, N. М.
dc.contributor.author Bohadorova, L. М.
dc.contributor.author Kovalova, К. I.
dc.date.accessioned 2018-10-24T07:36:35Z
dc.date.available 2018-10-24T07:36:35Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7380
dc.description Kovalska, N. M. Coaching as a component of the educational process in higher school / N. M. Kovalska, L. M. Bohadorova, K. I. Kovalova // Pedagogical almanac : Proceeding / editorial board V. V. Kuzmenko (head editor) and others. Kherson : MHEI “Kherson Academy of Continuing Education”, 2018. - Issue 39. - P. 136-143. uk_UA
dc.description.abstract У статті -розглянуто новий стиль управління людськими ресурсами - освітній коучинг, технології якого сприяють мобілізації внутрішніх можливостей і потенціалу працівників освіти та постійному вдосконаленню професіоналізму та кваліфікаціїзростанню рівня конкурентоспроможності, забезпеченню розвитку компетентності та спонукають до інноваційного підходу в професійній діяльності. Окреслено основні ідеї концепції освітнього коучингу - це розвиток людини як пріоритетний напрям в освіті; розкриття людського потенціалу для максимального його використання; допомога студентам розкривати компетенції та навчатися; синтезування елементів коучингу для прискорення бажаних змін у результатах професійного розвитку науково-педагогічного працівника. Визначено закономірності, такі як активізація природних механізмів розвитку керованої системи, де коуч спрямовує свої дії на розвиток клієнта; когерентного зближення різних за походженням процесів на основі діалогічної адаптації взаємодіючих сторін; залежності адаптивного характеру управління від реалістичності його мети; взаємоадаптація керуючої і керованої підсистем та моніторингового супроводу взаємодії цих систем, їхнього рефлексивного розвитку; залежності підвищення ефективності адаптивного управління від повноти використання його наукових засад. Зазначено принципи освітнього коучингу, усвідомленості й відповідальності, відсутності експертної позиції та поетапного розвитку, ієрархічності розвитку та моніторингу, єдності та взаємозв'язку, рівності, опору змінам, відсутності готових відповідей. Розглянуто коучинг-підхід, який дозволяє зосередити увагу на конструктивному рішенні та успіху, тобто конструюванні майбутнього, що, у свою чергу, розширює сферу пізнання й самопізнання студента. Обґрунтовано використання коучитових технологій на заняттях та під час організації індивідуальної роботи, що дає можливість формуванню освітньої компетентності в студентів, визначення ними недоліків та переваг своєї професійної поведінки. The article deals with a new style o f human resources management - educational coaching, which technologies help to mobilize the internal capabilities and potential o f education employees and to improve continuously their professionalism and qualification, to increase the level o f their competitiveness, to ensure the development o f competence and to encourage using an innovative approach in their professional activity. The article outlines the main ideas o f the concept o f educational coaching, which is a human development as a priority issue in education; the disclosure o f a human potential fo r its maximum use; helping students to develop competences and study; the synthesis o f elements o f coaching to accelerate the desired changes in the results o f the professional development o f a scientific-pedagogical employee. The article determines the regularities such as the activation o f natural mechanisms o f the development o f a controlled system, where the coach directs his actions at the client's development; a coherent convergence o f different by origin processes on the basis o f the dialogic adaptation o f the interacting parties; the dependence o f the adaptive nature o f management on the realism o f its purpose; inter-adaptation o f the managing and controlled subsystems and a monitoring support o f the interaction o f these systems, their reflexive development; the dependence o f the effectiveness increase o f the adaptive management from the completeness o f usage o f its scientific basis. The article outlines the principles o f educational coaching, awareness and responsibility, the absence o f expert position and a stage-by-stage development, a hierarchy o f development and monitoring, unity and interrelation, the equality, the resistance to changes, the absence o f ready answers. . , . , , , , • ITie coaching approach allows focusing on the constructive solution and success, that is, on designing the future, which in its turn expands the student's filed o f cognition and self-knowledge. The use o f coaching technologies in class and during the organization o f individual work enables students to form the educational competence and identify the disadvantages and advantages o f their professional behaviour. uk_UA
dc.subject коучинг uk_UA
dc.subject освітній коучинг uk_UA
dc.subject коучинг-підхід uk_UA
dc.subject менеджер освіти uk_UA
dc.subject коучингові технології uk_UA
dc.subject вища освіта uk_UA
dc.subject професійна освіта uk_UA
dc.subject управління uk_UA
dc.subject coaching uk_UA
dc.subject educational coaching uk_UA
dc.subject coaching approach uk_UA
dc.subject education manager uk_UA
dc.subject coaching technologies uk_UA
dc.subject higher education uk_UA
dc.subject professional education uk_UA
dc.subject management uk_UA
dc.title КОУЧИНГ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ uk_UA
dc.title.alternative COACHING AS A COMPONENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER SCHOOL uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account