DSpace Repository

MODELS OF NARRATION IN LITERARY TEXSTS FOR CHILDREN (CASE STUDY OF NORMAN LINDSAY’S FAIRY TALE “THE MAGIC PUDDING”)

Show simple item record

dc.contributor.author Tsapiv, A. O.
dc.contributor.author Цапів, А. О.
dc.contributor.author Цапив, А. А.
dc.date.accessioned 2018-09-17T11:09:42Z
dc.date.available 2018-09-17T11:09:42Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/7014
dc.description Tsapiv, A. O. Models of narration in LITERARY TEXSTS for CHILDREN (Case study of Norman Lindsay’s fairy tale “The Magic Pudding”) / А. О. Tsapiv // Когниция, коммуникация, дискурс : міжнар. електронний зб. наук. праць / Харківський нац. ун-т. ім. В. Н. Каразіна, 2018. – № 16. – С. 72–78. - Режим доступу : ttps://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/ uk_UA
dc.description.abstract The research focuses on reconstruction of the model of narration “Merry-go-round” in Norman Lindsay’s fairy tale “The Magic Pudding” and revealing lexical, grammatical, semiotic means of its actualization in the text. It is believed that narration refers to the concrete and directly visible way in which a story is told, comprising word choice, sentence length and narrating agent. The model of narration is realized as a cognitive and linguistic construal which we represent as an abstract schema. The model of narration “Merry-go-round” is inbuilt into the narrative structure of the text. The semantics of the name of the model taken from different thesaurus sources: etymological, synonymous and definitional correlates with the name of the game and enables us to reveal typical features of the word and main characteristics of the game itself: it is something pleasant and funny for children, it moves round, has circular movements. Circular fast movements of merry-go-round correlate to the description of its movements in narrative situations in the fairy tale i.e. the repetition of adventures of main characters. On lexico-grammatical level circular movement is actualized via motion verbs. Text illustrations of the fairy tale serve as semiotic means of realization funny circular movements. It is claimed that such narrative structure of the text subconsciously activates in a child’s mind his/her knowledge, memories, emotions connected with the play Merry-go-round and as a result makes a child get interested in a fairy tale and keeps him/her engaged in the development of the plot. Статтю присвячено реконструюванню моделі нарації «Merry-go-round» («Карусель») у казці Нормана Ліндсі «Чарівний пудинг» та виявленню лексичних, граматичних і семіотичних засобів її реалізації у художньому тексті. У дослідженні нарацію розуміємо як конкретний спосіб повістування історії, який охоплює лексичні, синтаксичні, наративні (наратор та нарататор) особливості художнього тексту. Модель нарації витлумачено як лінгвокогнітивний конструкт, який ми представляємо у вигляді абстрактної схеми. Модель нарації «Merry-go-round» є вписаною у наративну структуру художнього тексту. Семантика імені моделі нарації співвідноситься з іменем гри. Етимологічних розвідки та вивчення семантики у тлумачних та синонімічних словниках уможливлюють виявлення найтиповіших ознак та характеристик імені моделі та самої гри. «Merrygo- round» - це приємна та смішна дитяча гра-розвага, із швидким обертом по кому. Семантика циклічного руху реалізована у наративних ситуаціях – пригоди головних персонажів повторюються по колу. На лексичному та граматичному рівнях семантика рух відбита у дієсловах із значенням руху. На семіотичному рівні семантики руху втілена в ілюстраціях, які візуально нагадують оберт по колу. Така наративна структура художнього тексту підсвідомо активує в уяві дитини її знання, спогади, емоції, пов’язані із грою-розвагою merry-go-round, що збуджує дитячу допитливість і сприяє її зацікавленості у розвитку сюжету казки. Статья посвящена реконструкции и описанию модели наррации «Merry-goround » («Карусель») в сказке Нормана Линдси «Волшебный пудинг» и выявлению лексических, грамматических и семиотических особенностей ее реализации в тексте. В исследовании наррацию понимаем как конкретный способ повествования истории. Наррация предполагает особый выбор лексических, грамматических и семиотических средств, использованных в художественном тексте. Модель наррации понимаем как лингвокогнитивный конструкт, который представляем в виде абстрактной схемы. Модель наррации «Merry-go-round» («Карусель») вписана в нарративную структуру художественного текста. Семантика имени модели наррации соотносится с именем игры. Изучение семантики в этимологических, толковых и синонимических словарях позволяет выяснить типичные признаки и характеристики имени модели, а также самой игры в целом. «Merry-go-round» («Карусель») – это приятное и забавное развлечение- игра с быстрым движением по кругу. Семантика цикличного движения реализована в нарративных ситуациях – приключения главных персонажей повторяются по кругу. На лексическом и грамматическом уровнях семантика движения актуализируется в глаголах движения. На семиотическом уровне семантика движения актуализирована в иллюстрациях, которые визуально напоминают движения по кругу. Такая нарративная структура художественного текста активирует в подсознании ребенка его знания, воспоминания, эмоции, связанные с развлечением-игрой merry-go-round, что стимулирует ребенка проявлять любознательность и заинтересованность в развитии сюжета сказки. uk_UA
dc.subject model of narration uk_UA
dc.subject fairy tale uk_UA
dc.subject narrative structure uk_UA
dc.subject narrative situation uk_UA
dc.subject plot uk_UA
dc.subject модель нарації uk_UA
dc.subject казка uk_UA
dc.subject наративна структура uk_UA
dc.subject наративна структура uk_UA
dc.subject наративна ситуація uk_UA
dc.subject сюжет uk_UA
dc.subject модель наррации uk_UA
dc.subject сказка uk_UA
dc.subject нарративная структура uk_UA
dc.subject нарративная ситуация uk_UA
dc.subject сюжет uk_UA
dc.title MODELS OF NARRATION IN LITERARY TEXSTS FOR CHILDREN (CASE STUDY OF NORMAN LINDSAY’S FAIRY TALE “THE MAGIC PUDDING”) uk_UA
dc.title.alternative Моделі нарації у художніх текстах для дітей (на матеріалі казки Нормана Ліндсі «Чарівний пудинг») uk_UA
dc.title.alternative Модели наррации в художественных текстах для детей (на материале сказки Нормана Линдси «Волшебный пудинг») uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Факультет перекладознавства
    Кафедра англійської і турецької мов. Кафедра романо-германських мов. Кафедра англійської філології та прикладної лінгвістики

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account