DSpace Repository

Організація проектно-технологічної діяльності педагога як засіб гуманізації освітнього процесу

Show simple item record

dc.contributor.author Саган, О. В.
dc.contributor.author Саган, Е. В.
dc.contributor.author Sagan, O. V
dc.date.accessioned 2016-11-10T13:46:12Z
dc.date.available 2016-11-10T13:46:12Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/2008
dc.description Саган, О. В. Організація проектно-технологічної діяльності педагога як засіб гуманізації освітнього процесу / О. В. Саган // Педагогічний альманах : зб. наук. праць / ред. кол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. - Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперевної освіти», 2016. - Вип. 29. - С. 172-177. uk_UA
dc.description.abstract У статті порушується проблема пошуку сучасних підходів до фахової підготовки педагога, зокрема через включення його до проектно-технологічної діяльності. Проектна технологія, як система поєднання змісту, форм, методів пізнавальної діяльності в процесі розробки навчального проекту в умовах плідної співпраці всіх суб’єктів навчання розглядається ще й як засіб гуманізації освіти. На прикладі проекту «Величини та способи їх вимірювання» показано, що його виконання розширює границі математичного знання у різних площинах: фізичній, хімічній, природознавчій, історичній, культурологічній, філологічній і т.ін., а в результаті проектної роботи отримується освітній продукт, який можливо використовувати як засіб наочності у подальшій роботі з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, що є однією з ознак гуманізації освіти. uk_UA
dc.description.abstract В статье поднимается проблема поиска современных подходов к профессиональной подготовке педагога, в том числе через включение его в проектно-технологическую деятельность. Проектная технология, как система сочетания содержания, форм, методов познавательной деятельности в процессе разработки учебного проекта в условиях плодотворного сотрудничества всех субъектов обучения, рассматривается еще и как средство гуманизации образования. На примере проекта «Величины и способы их измерения» показано, что процесс его организации расширяет границы математического знания в различных плоскостях: физической, химической, природоведческой, исторической, культурологической, филологической и т.д., а в результате проектной работы получается образовательный продукт, который возможно использовать как средство наглядности в дальнейшей работе с учащимися общеобразовательных учебных заведений, что в свою очередь, является одним из признаков гуманизации образования.
dc.description.abstract The article raises the problem of modern approaches searching to teaching training, including its incorporating to the design and technological activity. Design technology as the combining system of content, forms, methods of cognitive activity in the process of developing a training project under the conditions of fruitful cooperation of all subjects of study, and is considered more as a means of educational humanization. As an example the project "The quantity and methods of measurement" shows that the process of its organization expands the boundaries of mathematical knowledge in different levels: physical, chemical, natural sciences, historical, cultural, philological, etc., and educational product is obtained as a result of the project work, which may be used as a means of clarity in the future work with the students of secondary schools, which in turn, is one of the signs of educational humanization.
dc.publisher Організація проектно-технологічної діяльності педагога як засіб гуманізації освітнього процесу uk_UA
dc.subject гуманізація освіти uk_UA
dc.subject проектна технологія uk_UA
dc.subject гуманизация образования uk_UA
dc.subject проектная технология uk_UA
dc.subject educational humanization uk_UA
dc.subject engineering technology uk_UA
dc.title Організація проектно-технологічної діяльності педагога як засіб гуманізації освітнього процесу uk_UA
dc.title.alternative Организация проектно-технологической деятельности педагога как средство гуманизации образовательного процесса uk_UA
dc.title.alternative Organization of design and technological activities of the teacher as means of the educational process humanization uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Педагогічний факультет
    Кафедра педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти. Кафедра теорії та методики дошкільної та початкової освіти. Кафедра спеціальної освіти

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account