DSpace Repository

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ «АКСОНОМЕТРИЧНІ І ПРЯМОКУТНІ ПРОЕКЦІЇ» НА УРОКАХ З ПРЕДМЕТА «КРЕСЛЕННЯ» У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Show simple item record

dc.contributor.author Супруненко, О. М.
dc.date.accessioned 2020-07-22T11:52:45Z
dc.date.available 2020-07-22T11:52:45Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11410
dc.description Супруненко, О. М. Методика викладання теми «Аксонометричні і прямокутні проекції» на уроках з предмета «Креслення» у закладах загальної середньої освіти = Methods of teaching the topic "Axonometric and rectangular projections" on the subject "Drawings" in general secondary education : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / О. С. Супруненко ; науковий керівник к. пед. н., доцент Р. В. Чепок ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун.-т, Ф-т економіки і менеджменту, Кафедра технологічної та професійної освіти. – Херсон : ХДУ, 2020. – 96 с. uk_UA
dc.description.abstract Кваліфікаційна робота викладена на 96 сторінках, вона містить 2 розділи, 5 додатків, 52 джерела в переліку посилань. Об’єктом дослідження виступає: навчально-виховний процес в ЗЗСО під час проведення занять з креслення. Предметом роботи є особливості та методика викладання теми: «Аксонометричні і прямокутні проекції» в ЗЗСО. Метою роботи є аналіз і синтез літератури, розробка навчального матеріалу, комп’ютерна обробка отриманих даних. У першому розділі представлені Роль та завдання курсу креслення в закладах загальної середньої освіти. Науково-технічний прогрес зв'язаний з освоєнням, удосконалюванням і розвитком техніки. Це стає можливим при глибокому засвоєнні технічних знань, оволодінні графічними засобами інформації, одним із яких є креслення. Тому кресленню в школі належить роль загальноосвітнього предмета. Значення курсу креслення як загальноосвітнього предмета складається також в оволодінні учнями методом проекцій, що дозволяють озброїти їх теоретичними основами зображення просторових форм на площині. У другому розділі розглядаються: методичні особливості проведення уроків з курсу креслення. Дидактичний аналіз проблеми інтеграції навчальних предметів показує її актуальність і багатогранність. Інтеграція навчальних предметів обрана як засіб, спрямований на подолання протиріччя між вимогами техніки виробництва та рівнем графічної підготовки школярів, яке в свою чергу розглядає розвиток в них технічних здібностей. Під інтеграцією розуміємо цілеспрямоване об'єднання спеціально виділених навчальних предметів (трудове навчання і креслення) у педагогічну систему цільового призначення, спрямовану на забезпечення належних умов для розвитку технічних здібностей школярів. В ході даного дослідження розроблено методику викладання теми «Аксонометричні і прямокутні проекції», з’ясовано методи і прийоми виховання учнів, виконав аналіз типової навчальної програми з креслення для ЗСО, виконано методичні доробки з підготовки викладача до цієї теми. Всі поставлені завдання дослідження виконано. The qualification work is presented on 96 pages, it contains 2 sections, 5 appendices, 52 sources in the list of references. The object of research is: The educational process in ZSO during drawing classes. The subject of the work is the features and methods of teaching the topic: "Axonometric and rectangular projections" in ZSO. The purpose of the work is the Analysis and synthesis of literature, development of educational material, computer processing of the obtained data. The first section presents the role and objectives of the drawing course in general secondary education. Scientific and technological progress is associated with the development, improvement and development of technology. This becomes possible with a deep mastery of technical knowledge, mastery of graphic media, one of which is a drawing. Therefore, drawing in school has the role of a general subject. The value of the course of drawing as a general education subject is also in the mastery of students by the method of projections, which allow them to equip the theoretical foundations of the image of spatial forms on the plane. The second section discusses: methodological features of lessons on the course of drawing. Didactic analysis of the problem of integration of educational subjects shows its relevance and versatility. The integration of subjects is chosen as a means to overcome the contradiction between the requirements of production techniques and the level of graphic training of students, which in turn considers the development of their technical abilities. In the course of this study, a method of teaching the topic "Axonometric and rectangular projections" was developed, methods and techniques of educating students were clarified, an analysis of a typical curriculum for drawing for ZSO was performed, methodical improvements were made to prepare a teacher for this topic. All the tasks of the study are fulfilled. uk_UA
dc.subject аксонометричні uk_UA
dc.subject педагог з професійної освіти uk_UA
dc.subject професійна педагогіка uk_UA
dc.subject креслення uk_UA
dc.subject методи навчання uk_UA
dc.subject технічна галузь uk_UA
dc.subject аxonometric uk_UA
dc.subject teacher of vocation aleducation uk_UA
dc.subject professional pedagogy uk_UA
dc.subject drawing uk_UA
dc.subject teaching methods uk_UA
dc.subject technically the industry uk_UA
dc.title МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ «АКСОНОМЕТРИЧНІ І ПРЯМОКУТНІ ПРОЕКЦІЇ» НА УРОКАХ З ПРЕДМЕТА «КРЕСЛЕННЯ» У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ uk_UA
dc.title.alternative SUPRUNENKO OM, METHODS OF TEACHING THE TOPIC "AXONOMETRIC AND RECTANGULAR PROJECTIONS" ON THE SUBJECT "DRAWINGS" IN GENERAL SECONDARY EDUCATION uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account