DSpace Repository

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ У 90-Х РОКАХ XX СТ. – НА ПОЧАТКУ XXI СТ.

Show simple item record

dc.contributor.author Воронкін, О. С.
dc.contributor.author Воронкин, А. С.
dc.contributor.author Voronkin, O.
dc.date.accessioned 2015-10-07T12:39:12Z
dc.date.available 2015-10-07T12:39:12Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/913
dc.description Воронкин, А. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УКРАИНЫ В 90-Х ГОДАХ XX в. – НАЧАЛЕ XXI В. / А. Воронкин // Информационные технологии в образовании. - 2014. - № 20. - С. 99-116. uk_UA
dc.description.abstract У статті на основі широкого кола джерел і матеріалів здійснено спробу визначити і охарактеризувати основні віхи еволюції інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів вищих навчальних закладів України з 90-х років XX ст. до сьогодення. Історичні етапи досліджуються на основі аналізу матеріалів науково-практичних конференцій, спеціалізованих фахових видань у галузі педагогічних наук та інших навчально-методичних видань, а також юридичної бази, організаційних аспектів, процесів інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів. Розглядається еволюція міжнародних програм і рекомендацій у системі підготовці фахівців інформаційного профілю, а також національна структура ІТ-спеціальностей. Робиться висновок, що у 1990-х роках відбувалася системна підтримка ІКТ на всіх рівнях освіти та зароджувалися перші дистанційні технології навчання, у 2000-х роках розвиваються технології веб-орієнтованого навчання та інші технології навчання. Широке впровадження ІКТ в навчальний процес сприяло появі нових спеціальностей, у тому числі для підготовки науково-педагогічних кадрів, широкої підтримки віртуальних навчальних середовищ, масової реалізації концепцій відкритої та неперервної системи освіти, а також напрацюванні міжнародних та національних стандартів і рекомендацій щодо викладання інформатичних дисциплін в університетах. В статье на основе анализа большого числа публикаций предпринята попытка определить и охарактеризовать основные вехи эволюции информационно- коммуникационных технологий обучения студентов высших учебных заведений Украины с 90-х годов XX в. до сегодняшнего дня. Исторические этапы исследуются на основе анализа материалов научно-практических конференций, специализированных профессиональных изданий в области педагогических наук и других учебно-методических изданий, а также юридической базы, организационных аспектов, процессов информатизации и компьютеризации учебных заведений. Рассматривается эволюция международных программ и рекомендаций в системе подготовке специалистов информационного профиля, а также национальная структура IТ-специальностей. Делается вывод, что в 1990-х годах происходила системная поддержка ИКТ на всех уровнях образования и зарождались первые дистанционные технологии обучения, а в 2000-х годах развиваются технологии веб- ориентированного обучения и другие технологии обучения. Широкое внедрение ИКТ в учебный процесс способствовало появлению новых специальностей, в том числе для подготовки научно-педагогических кадров, широкой поддержки виртуальных учебных сред, массовой реализации концепций открытой и непрерывной системы образования, а также выработке международных и национальных стандартов и рекомендаций по преподаванию IT-дисциплин в университетах. The article presents results of analysis research of the evolution of information and communication technology of education of students in higher educational institutions of Ukraine with 90-s XX century until today. Based on the analysis of materials of scientific conferences, specialized professional publications in the field of pedagogical sciences and other educational publications, as well as the legal framework, organizational aspects, processes of information and computerization of educational institution historical stages are studied. The evolution of international programs and recommendations on the learning, as well as the national framework of IT specialties are considered. The historical stages are identified and named (1990-e - system support of ICT of education at all levels and the emergence of the first distance learning technologies, 2000-s – development web-based learning technology and others learning technologies). Massive introduction of ICT in the learning process contributed to the emergence of new professions, including training of the teaching staff, support of virtual learning environments, mass realization of concepts of open and lifelong learning as well as the development of international and national standards and recommendations for the teaching of IT-disciplines in the universities. uk_UA
dc.subject інформатизація uk_UA
dc.subject нова інформаційна технологія uk_UA
dc.subject компетентність uk_UA
dc.subject комп’ютерна технологія uk_UA
dc.subject технології дистанційного навчання uk_UA
dc.subject информатизация uk_UA
dc.subject новая информационная технология uk_UA
dc.subject компетентность uk_UA
dc.subject компьютерная технология uk_UA
dc.subject технологии дистанционного обучения uk_UA
dc.subject informatization uk_UA
dc.subject new information technology uk_UA
dc.subject competence uk_UA
dc.subject computer technology uk_UA
dc.subject distance learning technologies uk_UA
dc.title РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ У 90-Х РОКАХ XX СТ. – НА ПОЧАТКУ XXI СТ. uk_UA
dc.title.alternative РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УКРАИНЫ В 90-Х ГОДАХ XX в. – НАЧАЛЕ XXI В. uk_UA
dc.title.alternative THE EVOLUTION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY OF EDUCATION OF STUDENTS AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE IN 90-s XX CENTURY – BEGINNING OF XXI CENTURY uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account