DSpace Repository

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ МАРКЕРИ ЖИТТЄВИХ РОЛЕЙ ОСОБИСТОСТІ

Show simple item record

dc.contributor.author Одінцова, А. М.
dc.contributor.author Одинцова, А. Н.
dc.date.accessioned 2015-09-04T10:21:25Z
dc.date.available 2015-09-04T10:21:25Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/715
dc.description Одінцова, А. М. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ МАРКЕРИ ЖИТТЄВИХ РОЛЕЙ ОСОБИСТОСТІ / А. М. Одінцова // East Europen Journal of Psycholinguistics. ‒ Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2014. ‒ Vol. 1, No 2. ‒ P. 78-86. uk_UA
dc.description.abstract У статті висвітлено результати емпіричного дослідження взаємозв’язку особливостей мовотворення й провідного типу життєвої ролі. У роботі представлено дослідження яке здійснювалося у три етапи. Результатом першого етапу стала виокремлена авторська типологія життєвих ролей відповідно до життєвої концепції особистості, яка дає змогу визначити місце ролі у рольовому репертуарі, якість, характер, значущість та усвідомленість її виконання. На другому етапі, було визначено психологічні особливості означених типів ролей, а саме мотиваційні, поведінкові, інтелектуальні та емоційні якості. У результаті факторного аналізу було встановлено, що особи з переважанням активного типу ролі товариські, практичні й цілеспрямовані. Характерними рисами юнаків із переважанням послідовних, смислоутворюючих та свідомих ролей є емоційна чуттєвість, напруженість, конформність, високий самоконтроль поведінки, низький інтелект. Переважання аксіологічно-змістового типу ролі пов’язане з такими характеристиками, як товариськість, прямолінійність, оптимістичність і здібності керувати іншими. На третьому етапі дослідження, за допомогою нарративного методу було виокремлено психолінгвістичні маркери відповідно до кожного типу життєвої ролі. Встановлено взаємозв’язок між особистісними якостями та особливостями мовотворення. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше на емпіричному рівні було досліджено взаємозв'язок між типом життєвої ролі й особливостями мовотворення людини. Отримані результати можуть бути використані для подальших психолінгвістичних досліджень, розробки діагностичного та терапевтичного інструментарію. uk_UA
dc.description.abstract В статье отражены результаты эмпирического исследования взаимосвязи особенностей речепорождения и ведущего типа жизненной роли. В работе представлено исследование, которое проводилось в три этапа. Результатом первого этапа стала выделенная авторская типология жизненных ролей в соответствии с жизненной концепции личности, которая дает возможность определить место роли в ролевом репертуаре, качество, характер, значимость и осознанность ее выполнения. На втором этапе, были установлены психологические особенности указанных типов ролей, а именно мотивационные, поведенческие, интеллектуальные и эмоциональные качества. В результате факторного анализа было установлено, что лица с преобладанием активного типа роли общительны, практичны и целенаправленны. Характерными чертами юношей с преобладанием последовательных, смыслообразующих и сознательных ролей является эмоциональная чувственность, напряженность, конформность, высокий самоконтроль поведения, низкий интеллект. Преобладание аксиологически-содержательного типа роли связано с такими характеристиками, как общительность, прямолинейность, оптимистичность и способности управлять другими. На третьем этапе исследования, с помощью нарративного метода были выделены психолингвистические маркеры относительно каждого типа жизненной роли. Установлена взаимосвязь между личностными качествами и особенностями речепорождения. Научная новизна работы заключается в том, что впервые на эмпирическом уровне было исследовано взаимосвязь между типом жизненной роли и особенностями порождения речи человеком. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейших психолингвистических исследований, разработки диагностического и терапевтического инструментария.
dc.subject життєва роль uk_UA
dc.subject типологія життєвих ролей uk_UA
dc.subject особистісні якості uk_UA
dc.subject психолінгвістичні маркери uk_UA
dc.subject мовотворення uk_UA
dc.subject жизненная роль uk_UA
dc.subject типология жизненных ролей uk_UA
dc.subject личностные качества uk_UA
dc.subject психолингвистические маркеры uk_UA
dc.subject речепорождение uk_UA
dc.subject vital role uk_UA
dc.subject typology of vital role uk_UA
dc.subject personality manifestation uk_UA
dc.subject markers of psycholinguistic uk_UA
dc.subject features of human speech uk_UA
dc.title ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ МАРКЕРИ ЖИТТЄВИХ РОЛЕЙ ОСОБИСТОСТІ uk_UA
dc.title.alternative Психолингвистические маркеры жизненных ролей личности uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account