DSpace Repository

ШЛЯХИ ПОСТУПУ СУЧАСНОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗНАННЯ В УКРАЇНІ ХХІ СТ. У СВІТЛІ ДОСВІДУ 1920-Х РОКІВ: ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ЕВОЛЮЦІЙНОГО І РЕВОЛЮЦІЙНОГО ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ НАУКИ

Show simple item record

dc.contributor.author Водотика, С. Г.
dc.contributor.author Водотыка, С. Г.
dc.contributor.author Vodotyka, S. G.
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:02:11Z
dc.date.available 2018-09-26T10:02:11Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/7079
dc.description Водотика, С. Г. Шляхи поступу сучасного соціального знання в Україні ХХІ ст. у світлі досвіду 1920-х років : співвідношення еволюційного і революційного шляхів розвитку науки / С. Г. Водотика // Наукові праці історичного факультету Запорізького нац. ун-ту. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – Вип. 40. – С. 210-216. uk_UA
dc.description.abstract У статті проаналізовано варіанти майбутнього розвитку української науки з урахуванням досвіду 1920-х років. У перші пожовтневі часи, і зараз окремі «ультрареволюціонери» воліють ліквідувати всі попередні науково-дослідні структури та почати розбудовувати нової науки як соціального інституту з «чистого аркушу». Автор доводить хибність і неприйнятність такого варіанту. Досвід 1920-х років свідчить, що лише спадковість у поступі науки, творче і критичне використання кращих здобутків дореволюційного часу (окремі концепції, ідеї, напрацювання, структури, кадри) дозволили забезпечити небувалий розквіт національного українського соціально-гуманітарного знання. Так, всі наукові школи вітчизняної історіографії 1920-х років сприймалися громадськістю як єдина національна державницька течія. Натомість сталінський погром суспільних наук у 1930-і роки під гаслом революційної доцільності поклав край розвитку українознавства до відновлення незалежності української держави. В статье проанализированы возможные варианты будущего украинского гуманитарного научного знания с учетом исторического опыта 1920-х годов. Как в первые послеоктябрьские годы, так и сейчас отдельные «ультрареволюционеры» выступают за ликвидацию всех существующих научно-исследовательских структур и создание новой науки с «чистого листа». Автор доказывает ошибочность и губительность такого варианта. Исторический опыт 1920-х годов свидетельствует, что лишь преемственность в развитии науки, творческое и критическое использование лучших достижений дооктябрьских времен (отдельные концепции, идеи, наработки, структуры и кадры) обусловили небывалый подъем и расцвет национального украинского социально-гуманитарного знания. Так, все научные школы отечественной историографии 1920-х годов воспринимались общественностью как единое национальное государственное направление. Сталинский погром науки 1930-х годов под лозунгом революционной целесообразности прервал развитие украинистики до возрождения независимости украинского государства. Author analyses the possible variants of Ukrainian science development in consideration of experience of 1920th. After October revolution some ultra-revolutionaries, just like nowadays, have claimed the necessity of liquidation of all scientific structure of former Russian. They proved that science as the brand new social institute should be built from a blank slate. Author proves that such point of view is not right. Experience of 1920th evidences that heredity, creative use of ideas and results of ante-revolutionary science have assured the prosperity of Ukrainian Social and Human sciences. On the contrary Stalin’s repressions during 1930th under a slogan of revolutionary expediency stopped the development of Ukrainian science. uk_UA
dc.subject історія uk_UA
dc.subject соціальні науки uk_UA
dc.subject шляхи поступу науки uk_UA
dc.subject континуітет uk_UA
dc.subject радянізація uk_UA
dc.subject більшовизація науки uk_UA
dc.subject история uk_UA
dc.subject социальные науки uk_UA
dc.subject пути развития науки uk_UA
dc.subject континуитет uk_UA
dc.subject советизация науки uk_UA
dc.subject революционный разрыв преемственности uk_UA
dc.subject history uk_UA
dc.subject Social sciences uk_UA
dc.subject the ways of science development uk_UA
dc.subject scientific heredity uk_UA
dc.subject revolutionary rupture heredity uk_UA
dc.title ШЛЯХИ ПОСТУПУ СУЧАСНОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗНАННЯ В УКРАЇНІ ХХІ СТ. У СВІТЛІ ДОСВІДУ 1920-Х РОКІВ: ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ЕВОЛЮЦІЙНОГО І РЕВОЛЮЦІЙНОГО ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ НАУКИ uk_UA
dc.title.alternative Пути развития социального знания в Украине ХХІ века в контексте исторического опыта 1920-х годов: к вопросу о соотношении еволюционных и революционных путей развития науки uk_UA
dc.title.alternative The Ways of Evolution of Social Knowledge in the Context of Experience of 1920th: the Problem of Correlation Evolution and Revolution in Scientific Development uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Історико-юридичний факультет
    Кафедра галузевого права. Кафедра публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності. Кафедра історії та теорії права і держави.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account