DSpace Repository

Мохоподібні як індикатори відновлення посттехногенних ландшафтів видобутку сірки

Show simple item record

dc.contributor.author РАБИК, І. В.
dc.contributor.author ЛОБАЧЕВСЬКА, О. В.
dc.contributor.author ЩЕРБАЧЕНКО, О. І.
dc.contributor.author ДАНИЛКІВ, І. С.
dc.contributor.author РАБЫК, И. В.
dc.contributor.author ЛОБАЧЕВСКАЯ, О. В.
dc.contributor.author ЩЕРБАЧЕНКО, О. И.
dc.contributor.author ДАНЫЛКИВ, И. С.
dc.contributor.author RABYK, I. V.
dc.contributor.author LOBACHEVSKA, O. V.
dc.contributor.author SHCHERBACHENKO, O. I.
dc.contributor.author DANYLKIV, I. S.
dc.date.accessioned 2018-06-21T10:06:40Z
dc.date.available 2018-06-21T10:06:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6809
dc.description РАБИК І. В., ЛОБАЧЕВСЬКА О. В., ЩЕРБАЧЕНКО О. І., ДАНИЛКІВ І. С. (2017). Мохоподібні як індикатори відновлення посттехногенних ландшафтів видобутку сірки. Чорноморськ. бот. ж., 13 (4) : 468–480. doi : 10.14255/2308-9628/17.134/5 uk_UA
dc.description.abstract На території нерекультивованого відвалу сірчаного видобутку виявлено 45 видів бріофітів, рекультивованого – 32 види. На основі результатів біоморфологічного аналізу мохоподібних встановлено, що на нерекультивованому відвалі серед біоморф переважають плетива та дернинки, тоді як на рекультивованих ділянках більшість мохів утворюють життєву форму дернинка. Серед екологічних груп нерекультивованого відвалу переважно трапляються мезотрофні мезофіти і ксеромезофіти, на рекультивованій території до найчисельніших груп належать мезотрофні ксеромезофіти і мезоевтрофні гігромезофіти. Моховий покрив рекультивованого відвалу здебільшого представлений епігейними мохами зі стратегією поселенці та багаторічні стаєри конкурентні, тоді як на нерекультивованому відвалі ростуть мохоподібні з різними життєвими стратегіями. Результати аналізу життєвих стратегій мохоподібних, видового різноманіття, груп видів з різною активністю, способами розмноження і показниками біомаси дають можливість стверджувати, що проведена рекультивація сприяла значній стабілізації мікрокліматичних та едафічних умов, а на нерекультивованій території переважання серед видів різних субстратних груп епігейних мохів вказує на низьку зімкнутість трав’яного ярусу та різноманіття умов місцезростань. Отримані результати свідчать про важливу роль мохоподібних для індикації стану рослинного покриву на девастованих територіях та контролю їх відновлення. На территории нерекультивованного отвала добычи серы выявлено 45 видов бриофитов, рекультивированного – 32 вида. На основании результатов биоморфологического анализа мохообразных установлено, что на нерекультивованном отвале среди биоморф преобладают плетения и дерновинки, тогда как на рекультивированных участках большинство мохообразных образуют жизненную форму дерновинки. Среди экологических групп нерекультивованного отвала преобладают мезотрофные мезофиты и ксеромезофиты, на рекультивированной территории к наиболее многочисленным группам принадлежат мезотрофные ксеромезофиты и мезоэвтрофные гигромезофиты. Моховой покров рекультивированного отвала представлен в основном эпигейными мхами со стратегией поселенцы и многолетние стайеры конкурентные, тогда как на нерекультивованном отвале растут мохообразные с различными жизненными стратегиями. Результаты анализа жизненных стратегий мохообразных, видового разнообразия, групп видов с разной активностью, способами размножения и биомассой дают возможность утверждать, что осуществленная рекультивация способствовала значительной стабилизации микроклиматических и эдафических условий, а на нерекультивированной территории преобладание эпигейных мхов среди видов различных субстратных групп указывает на низкую сомкнутость травяного яруса и разнообразие условий местообитаний. Полученные результаты свидетельствуют о важной роли мохообразных для индикации состояния растительного покрова на девастированных территориях и контроля их восстановления. 45 bryophytes species on not recultivated areas of sulfur mining dump, and 32 species on recultivated areas were found. Biomorphological analysis of mosses was provided. Wefts and turfs are dominates mosses biomorfs on not recultivated areas. Turf is widespread biomorfs on recultivated areas. Most species of mosses from not recultivated areas are mesotrophic mesophytes and xeromesophytes which grows on wide substrate specter. However, terricolous mesotrophic xeromesophytes and mesoeutrophical gigromesophytes mosses are present in recultivated areas. According to our research, recultivation can significantly stabilize the micro-climatic and edaphic conditions. The results are suggest an important role of bryophytes as indication of vegetation condition on devastated areas and monitoring of their restoration uk_UA
dc.subject мохи, життєві форми, життєві стратегії, проективне покриття, біомаса, відвали видобутку сірки uk_UA
dc.subject мохообразные, жизненные формы, жизненные стратегии, проэктивное покрытие, биомасса, отвалы добычи серы uk_UA
dc.subject mosses, life forms, life strategies, projective cоvering, biomass, dumps of sulfur extraction uk_UA
dc.title Мохоподібні як індикатори відновлення посттехногенних ландшафтів видобутку сірки uk_UA
dc.title.alternative Мохообразные как индикаторы возобновления посттехногенных ландшафтов добычи серы uk_UA
dc.title.alternative Bryophytes as indicators of recovery posttechnogenic landscapes of sulfur extraction. uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account