DSpace Repository

МЕТОДИЧНИЙ РЕСУРС ГЕОГРАФІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНИХ МОНІТОРИНГОВИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Show simple item record

dc.contributor.author Гукалова, І. В.
dc.contributor.author Gukalova, I.V.
dc.date.accessioned 2018-05-16T13:07:39Z
dc.date.available 2018-05-16T13:07:39Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6566
dc.description Гукалова, І. В. МЕТОДИЧНИЙ РЕСУРС ГЕОГРАФІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНИХ МОНІТОРИНГОВИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ / І. В. Гукалова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. – Херсон, 2017. – № 7. – С. 27-35. uk_UA
dc.description.abstract У сучасному українському суспільстві зростає потреба в регулярних регіональних спостере- женнях за змінами у структурних компонентах якості життя населення як найважливішого кри- терію ефективності управління і демонстратора регіонального соціально-економічного розвитку як такого. Стаття наголошує на важливості та практичному значенні оцінювання й аналізу якості життя населення, виявленні її територіальних відмінностей, вирішенні завдань інформаційного супроводу й апробації методики багатомірної оцінки. Розкриваються проблеми і принципові моменти побудови моніторингу якості життя та його ознаки з позицій різних груп потенційних користувачів, проблеми сучасного інформаційного забезпечення процесу оцінювання. Викладені результати оцінювання якості життя населення в регіонах України за даними 2015 р. Проведено географічну типізацію регіонів України за особливостями якості життя населення, виділено й охарактеризовано вісім типів регіонів. Обґрунтовано можливість використання запропонованої методики для моніторингу якості життя населення на регіональному рівні. В современном украинском обществе возрастает потребность в регулярных региональных наблюдениях за изменениями в структурных компонентах качества жизни населения как важ- нейшего критерия эффективности управления и демонстратора регионального социально-эконо- мического развития как такового. Исследование подчеркивает важность и практическое значение оценки и анализа качества жизни населения, выявления его территориальных различий, реше- ния задач информационного и картографического сопровождения и апробации методики много- мерной оценки. Раскрываются проблемы и принципиальные моменты построения мониторинга качества жизни и его признаки с позиций различных групп потенциальных пользователей, про- блемы современного информационного обеспечения процесса оценки. Изложены результаты оценки качества жизни населения в регионах Украины по данным 2015 г. Проведена географиче- ская типизация регионов Украины по особенностям качества жизни населения, выделены и оха- рактеризованы восемь типов регионов. Обоснована возможность использования предложенной методики в целях мониторинга качества жизни населения на региональном уровне. In modern Ukrainian society there is a growing need for regular regional monitoring of changes in the structural components of the quality of life of the population as the most important criterion for the effectiveness of governance and a demonstration of spatial socio-economic development as such. The article emphasizes the importance and practical importance of evaluating and analyzing the quality of life of the population, identifying its territorial differences, solving the tasks of informational support and approbation of the method of multi-dimensional evaluation. The problems and principles of constructing monitoring of quality of life and its features from the view of different groups of potential users, problems of modern information support of the evaluation process are revealed. The results of the estimation of the quality of life in the regions of Ukraine according to the data of 2015 are given. The geographical typization of the regions of Ukraine according to the peculiarities of the quality of life of the population is carried out, 8 types of regions are identified and characterized. The possibility of using the proposed methodology for monitoring the quality of life of the population at the regional level is substantiated. uk_UA
dc.subject якість життя населення, моніторинг, соціальна географія, територіальна диференціація, регіони України. uk_UA
dc.subject качество жизни населения, мониторинг, социальная география, территори- альная дифференциация, регионы Украины. uk_UA
dc.subject quality of life of population, monitoring, social geography, territorial differentiation, Ukrainian regions. uk_UA
dc.title МЕТОДИЧНИЙ РЕСУРС ГЕОГРАФІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНИХ МОНІТОРИНГОВИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ uk_UA
dc.title.alternative METHODOLOGICAL RESOURCE OF THE GEOGRAPHIC EVALUATING QUALITY OF LIFE FOR MODERN MONITORING OBSERVATIONS uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account