DSpace Repository

ЧИННИКИ ПОХОДЖЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я У СПЕКТРІ ЕКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ РЕГІОНУ

Show simple item record

dc.contributor.author Веселова, О. А.
dc.contributor.author Veselova, O.A.
dc.date.accessioned 2017-12-12T08:32:41Z
dc.date.available 2017-12-12T08:32:41Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/5139
dc.description Веселова, О. А. ЧИННИКИ ПОХОДЖЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я У СПЕКТРІ ЕКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ РЕГІОНУ / О. А. Веселова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. – Херсон, 2017. – № 6. – С. 121-126. uk_UA
dc.description.abstract Проаналізовано та представлено сучасний стан оцінювання чинників формування рельєфу низовинної частини Північного Причорномор’я на найважливіші морфолого-морфометричні особливості земної поверхні регіону, генезис та динаміку сучасного рельєфу, його формування, вияв і розвиток сучасних екзогенних геоморфологічних процесів, з’ясовано їхнє поширення на дослідженій території, наявний та очікуваний вплив на формування, використання і трансфор- мацію ґрунтового покриву. Окреслено найголовніші взаємовідносини і взаємовпливи певних властивостей рельєфу та типів ґрунтового покриву і їхніх місцевих відмін. Проанализированы и представлены современное состояние оценки факторов формирования рельефа низменной части Северного Причерноморья на важнейшие морфолого-морфометриче- ские особенности земной поверхности региона, генезис и динамику современного рельефа, его формирование, проявление и развитие современных экзогенных геоморфологических процес- сов, установлено их распространение на исследованной территории, существующее и ожидаемое влияние на формирование, использование и трансформацию почвенного покрова. Определены главные взаимоотношения и взаимовлияние определенных свойств рельефа и типов почвенного покрова и их местных различий. The modern state of assessing the factors of the formation of the relief of the low-lying part of the Northern Black Sea Region to the most important morphological and morphometric features of the earth’s surface of the region, the genesis and dynamics of the modern relief, its formation, manifestation and development of modern exogenous geomorphological processes have been analyzed and presented, and their distribution in the investigated territory and the existing and expected Influence on the formation, use and transformation of soil cover. The main relationships and mutual influence of certain properties of the relief and types of soil cover and their local differences are determined. uk_UA
dc.subject трансформації ґрунтового покриву, еколого-геоморфологічний аналіз, морфолого-морфометричні особливості, Північне Причорномор’я. uk_UA
dc.subject трансформации почвенного покрова, эколого-геоморфологический анализ, морфолого-морфометрические особенности, Северное Причерноморье. uk_UA
dc.subject soil cover transformation, ecological-geomorphological analysis, morphological and morphometric features, Northern Black Sea Coast. uk_UA
dc.title ЧИННИКИ ПОХОДЖЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я У СПЕКТРІ ЕКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ РЕГІОНУ uk_UA
dc.title.alternative FACTORS OF ORIGIN, FUNCTIONING AND DEGRADATION OF THE SOIL COVER OF THE NORTHEM BLACK SEA REGION IN THE SPECTRA OF ECOLOGICALGEOMORPHOLOGICAL PROBLEMS OF THE REGION uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account