DSpace Repository

Динаміка поширеності вродженої патології немовлят в умовах зміни окремих параметрів генетико-демографічної структури міської популяції

Show simple item record

dc.contributor.author Лановенко, О. Г.
dc.contributor.author Вучкан, К.
dc.contributor.author Лановенко, Е. Г.
dc.contributor.author Lanovenko, О.
dc.contributor.author Wuchkan, K.
dc.date.accessioned 2017-01-23T14:35:26Z
dc.date.available 2017-01-23T14:35:26Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/2357
dc.description Лановенко, О. Динаміка поширеності вродженої патології немовлят в умовах зміни окремих параметрів генетико-демографічної структури міської популяції / О. Лановенко, К. Вучкан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. : Біологічні науки. - Луцьк, 2016.- №7(332).- С. 180-184. uk_UA
dc.description.abstract У статті проаналізовано динаміку поширеності вроджених вад розвитку немовлят в умовах скорочення чисельності міського населення репродуктивного віку. Унаслідок тривалого негативного природного та мігра- ційного приросту, підвищення рівня ендогамії та скорочення генетичної шлюбної відстані при одночасному посиленні внутрішньопопуляційної генетичної різноманітності за рахунок збільшення частки міжетнічних шлюбів (із 35,5 до 50,5 %) спостерігається стабілізація популяційної частоти вроджених вад розвитку немовлят, у тому числі спадково обумовлених її форм. В статье анализируется динамика распространенности врожденных пороков развития ново- рожденных в условиях сокращения численности городского населения репродуктивного возраста. Вследствие длительного отрицательного естественного и миграционного прироста, повышения уровня эндогамии и сокра- щения генетического брачного расстояния при одновременном усилении внутрипопуляционного генети- ческого разнообразия за счет увеличения доли межэтнических браков (с 35,5 до 50,5 %) наблюдается стаби- лизация популяционной частоты врожденных пороков развития новорожденных, в том числе ее наследственно обусловленных форм. The article analyzes the dynamics of prevalence of congenital malformations in newborns in the face of shrinking urban population of reproductive age. Due to the long negative natural and migration growth, raising the level of endogamy and reduce genetic mating distance, while strengthening intra-population genetic diversity by increasing the proportion of interethnic marriages (from 35,5 to 50,5 %) is stabilizing the population frequency of congenital malformations of newborns, including hereditary forms. uk_UA
dc.subject популяція uk_UA
dc.subject генетико-демографічна структура uk_UA
dc.subject вроджена патологія uk_UA
dc.subject популяция uk_UA
dc.subject генетико-демографическая структура uk_UA
dc.subject врожденная патология uk_UA
dc.subject population uk_UA
dc.subject genetic and demographic structure uk_UA
dc.subject congenital abnormality uk_UA
dc.title Динаміка поширеності вродженої патології немовлят в умовах зміни окремих параметрів генетико-демографічної структури міської популяції uk_UA
dc.title.alternative Динамика распространенности врожденной патологии ново- рожденных в условиях изменения отдельных параметров генетико-демографической структуры город- ской популяции uk_UA
dc.title.alternative Trends in Prevalence of Congenital Abnormalities in Newborns in the Conditions of Changing Individual Parameters of the Genetic-demographic Structure of Urban Population uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account