DSpace Repository

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ: ПІДХОДИ І ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНА АКУЛЬТУРАЦІЇ

Show simple item record

dc.contributor.author Блинова, О. Є.
dc.date.accessioned 2016-11-10T15:06:40Z
dc.date.available 2016-11-10T15:06:40Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/2025
dc.description Блинова, О. Є. Соціально-психологічна адаптація вимушених мігрантів : підходи і проблеми вивчення феномену акультурації / О. Є. Блинова // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Сер. : Психологічні науки. – Херсон : Гельветика, 2016. – Вип. 3, т 1. – С. 111-117. uk_UA
dc.description.abstract Статтю присвячено особливостям та чинникам соціально-психологічної адаптації вимушених мігрантів до умов приймаючої спільноти з метою їх включення до системи соціальних зв’язків. Соціально-психологічну адаптацію визначено як постійний процес пристосування особистості до існуючих суспільних відносин, норм, зразків, традицій суспільства, в якому живе та діє людина. Процес входження людини в інше соціокультурне середовище розглядається як процес акультурації. Констатовано існування трьох підходів до її аналізу: з урахуванням стресу та його подолання; з погляду культурного научіння; з точки зору соціальної ідентифікації. З’ясовано поняття «стрес акультурації». uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена изучению особенностей и факторов социально-психологической адаптации вынужденных мигрантов к условиям принимающего сообщества для их включения в систему социальных связей. Социально-психологическая адаптация определена как постоянный процесс приспособления личности к существующим социальным отношениям, нормам, образцам, традициям общества, в котором живет человек. Процесс вхождения человека в другую социокультурную среду рассматривается как процесс аккультурации. Отмечено существование трех походов к ее анализу: з учетом стресса и его преодоления, з точки зрения культурного научения и социальной идентификации.
dc.description.abstract The article considers the peculiarities and factors of socially-psychological adaptation of forced migrants to the conditions of host community with the aim to include them into social connections system. Socially-psychological adaptation is defined as the constant process of person’s adjustment to existing social relationships, norms, samples and traditions of the society, where the person lives and acts. The process of person’s entry to another socio-cultural environment is viewed as the process of acculturation. It is stated that there exist three approaches to its analysis: taking into account stress and its overcoming; from the point of view of cultural learning; from the point of view of social identification. The notion of «acculturation stress» is studied out.
dc.subject внутрішньо переміщені особи uk_UA
dc.subject вимушені мігранти uk_UA
dc.subject соціально-психологічна адаптація uk_UA
dc.subject соціокультурна адаптація uk_UA
dc.subject акультурація uk_UA
dc.subject інкультурація uk_UA
dc.subject внутренне перемещенные лица uk_UA
dc.subject вынужденные мигранты uk_UA
dc.subject социально-психологическая адаптация uk_UA
dc.subject социокультурная адаптация uk_UA
dc.subject аккультурация uk_UA
dc.subject инкультурация uk_UA
dc.subject inner displaced persons uk_UA
dc.subject forced migrants uk_UA
dc.subject social-psychological adaptation uk_UA
dc.subject socio-cultural adaptation uk_UA
dc.subject acculturation uk_UA
dc.subject inculturation uk_UA
dc.title СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ: ПІДХОДИ І ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНА АКУЛЬТУРАЦІЇ uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Факультет психології, історії та соціології
    Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології. Кафедра психології. Кафедра історії, археології та методики викладання. Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account