DSpace Repository

ПРОГРАМИ ДИНАМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ У КОНТЕКСТІ РОБОТИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Show simple item record

dc.contributor.author Семеніхіна, О. В.
dc.contributor.author Друшляк, М. Г.
dc.contributor.author Семенихина, Е. В.
dc.contributor.author Semenikhina, О.
dc.contributor.author Drushlyak, М.
dc.date.accessioned 2016-04-20T09:09:01Z
dc.date.available 2016-04-20T09:09:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/1801
dc.description Семеніхіна, О. В. ПРОГРАМИ ДИНАМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ У КОНТЕКСТІ РОБОТИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ / О. В. Семеніхіна // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 22.- С. 109-119. uk_UA
dc.description.abstract У статті наведено результати педагогічних досліджень щодо бажання і психологічної готовності використовувати програми динамічної математики працюючими та майбутніми вчителями математики. Експеримент проводився протягом 2010-2014 р.р. на базі Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Результати дослідження демонструють динаміку збільшення кількості вчителів та студентів, які бажають використовувати ПДМ у своїй майбутній професійній діяльності. Для опрацювання результатів анкетування використано непараметричний метод для залежних вибірок – критерій Макнамара. На рівні значущості 0,05 підтверджено гіпотезу про те, що вивчення спецкурсу з використання програм динамічної математики майбутніми вчителями позитивно впливає на бажання та психологічну готовність використовувати такі засоби у власній професійній діяльності. Додатково наведено результати експерименту щодо бажання і готовності активно підтримувати навчання окремих предметів (алгебри, планіметрії, стереометрії та початків аналізу) програмами динамічної математки і щодо бажання і готовності використовувати конкретні програми динамічної математики (Gran (Gran1, Gran2d, Gran3d), GeoGebra, Сabri, MathKit, DG, GS) українськими вчителями математики. За аналізом результатів з’ясовано, що працюючим та майбутнім вчителям математики імпонує працювати з програмами Gran і GeoGebra відповідно, тому доцільною є подальша робота у напрямку створення навчально-методичних матеріалів із застосуванням середовища GeoGebra. В статье приведены результаты педагогических исследований относительно желания и психологической готовности использовать программы динамической математики (ПДМ) работающими и будущими учителями математики. Эксперимент проводился в течение 2010-2014 г.г. на базе Сумского государственного педагогического университета им. А. С. Макаренко. Результаты исследования демонстрируют динамику увеличение количества учителей и студентов, которые желают использовать ПДМ в своей будущей профессиональной деятельности. Для обработки результатов анкетирования использовался непараметрический метод для зависимых выборок - критерий Макнамары. На уровне значимости 0,05 подтверждена гипотеза о том, что изучение спецкурса по использованию программ динамической математики будущими учителями положительно влияет на желание и психологическую готовность использовать такие средства в собственной профессиональной деятельности. Дополнительно приведены результаты эксперимента о желании и готовности активно поддерживать обучения отдельных предметов (алгебры, планиметрии, стереометрии и начал анализа) программами динамической математики, а также о желании и готовности использовать конкретные программы динамической математики (Gran (Gran1, Gran2d, Gran3d), GeoGebra, Сabri, MathKit, DG, GS) украинскими учителями математики. По анализу результатов выяснено, что работающим и будущим учителям матема-тики импонирует работать с программами Gran и GeoGebra соответственно, потому целесообразной является дальнейшая работа в направлении создания учебно-методических материалов по применению среды GeoGebra. The article presents the results of pedagogical research about the willingness and the psychological readiness to use dynamic mathematical software (DMS) by working and future math teachers. The experiment was conducted during 2010-2014 at the Sumy Makarenko State Pedagogical University. The results of the research demonstrate the dynamics of the increase in the number of teachers and students who wish to use DMS in their future careers. It was used nonparametric method for dependent samples - the McNemar’s test - to handle the results of the research. The hypothesis, that the study of the Special course of the use of dynamic mathematical software by future math teachers has a positive impact on the willingness and the readiness to use such software in their own professional activities, was confirmed at the significance level of 0.05. Additionally, the results of the experiment on the willingness and the readiness to support the teaching of some subjects (algebra, planimetry, solid geometry and analysis) by dynamic mathematical software, and the willingness to use some dynamic mathematical software (Gran (Gran1, Gran2d, Gran3d), GeoGebra, Сabri, MathKit, DG, GS) by Ukrainian math teachers were given. Analysis of results revealed that working and future math teachers prefer to work with Gran and GeoGebra, respectively. That is why the further work on the creation of educational materials on the use of GeoGebra is useful. uk_UA
dc.subject вивчення математики uk_UA
dc.subject застосування комп’ютера при вивченні математики uk_UA
dc.subject спецкурс uk_UA
dc.subject програма динамічної математики uk_UA
dc.subject критерій Макнамара uk_UA
dc.subject изучение математики uk_UA
dc.subject применение компьютера при изучении математики uk_UA
dc.subject спецкурс uk_UA
dc.subject программа динамической математики uk_UA
dc.subject критерий Макнамара uk_UA
dc.subject the study of mathematics uk_UA
dc.subject computer applications in the study of mathematics uk_UA
dc.subject the Special course uk_UA
dc.subject dynamic mathematical software uk_UA
dc.subject the McNemar’s test uk_UA
dc.title ПРОГРАМИ ДИНАМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ У КОНТЕКСТІ РОБОТИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ uk_UA
dc.title.alternative ПРОГРАММЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТЕ РАБОТЫ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА uk_UA
dc.title.alternative DYNAMIC MATHEMATICAL SOFTWARE IN THE CONTEXT OF THE MODERN TEACHER’S WORK: THE RESULTS OF THE PEDAGOGICAL EXPERIMENT uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account