DSpace Repository

ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ВІД ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ «KSU FEEDBACK» У ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Show simple item record

dc.contributor.author Співаковський, О. В.
dc.contributor.author Вінник, М. О.
dc.contributor.author Тарасіч, Ю. Г.
dc.contributor.author Кутецька, В. В.
dc.contributor.author Кучма, О. В.
dc.contributor.author Панасюк, О. В.
dc.contributor.author Спиваковский, А. В.
dc.contributor.author Винник, М. А.
dc.contributor.author Тарасич, Ю. Г.
dc.contributor.author Кутецкая, В. В.
dc.contributor.author Кучма, А. В.
dc.contributor.author Панасюк, О. В.
dc.contributor.author Spivakovsky, А.
dc.contributor.author Vinnik, M.
dc.contributor.author Tarasich, Yu.
dc.contributor.author Kutetska, V.
dc.contributor.author Kuchma, О.
dc.contributor.author Panasiuk, О.
dc.date.accessioned 2016-04-19T09:55:43Z
dc.date.available 2016-04-19T09:55:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/1796
dc.description Співаковський, О. В. ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ВІД ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ «KSU FEEDBACK» У ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ / О. В. Співаковський, М. О. Вінник, Ю. Г. Тарасіч та ін. // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 22. - С. 44-56. uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячена вирішенню проблем розвитку сервісів зворотнього зв’язку від студентів щодо освітнього середовища у вищому навчальному закладі. Наше дослідження проведено на кафедрі інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного університету. Протягом 6 років (2009 -2015 рр.) на кафедрі проводиться опитування студентів про рівень їх задоволеності щодо навчального процесу та оцінювання студентами викладачів. У ході дослідження було опитано студентів 1-4 курсів кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики. Усіх респондентів було розподілено на зацікавлених та незацікавлених у опитуванні. Упровадження сервісу «KSU Feedback» у Херсонському державному університеті на кафедрі інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики позитивно вплинуло на створення освітнього середовища, де університет виступає в ролі корпорації з обслуговування студентів. Статья посвящена решению проблем развития сервисов обратной связи от студентов касательно образовательной среды в вузе. Наше исследование проведено на кафедре информатики, программной инженерии и экономической кибернетики Херсонского государственного университета. В течение 6 лет (2009 -2015 гг.) на кафедре проводится опрос студентов об уровне их удовлетворенности относительно учебного процесса и оценки студентами преподавателей. В ходе исследования было опрошено студентов 1-4 курсов кафедры информатики, программной инженерии и экономической кибернетики. Всех респондентов было разделено на заинтересованных и незаинтересованных в опросе. Внедрение сервиса «KSU Feedback» в Херсонском государственном университете на кафедре информатики, программной инженерии и экономической кибернетики положительно повлияло на создание образовательной среды, где университет выступает в роли корпорации по обслуживанию студентов. The article is concerned with solving development issues of feedback services from students about the education environment in higher educational establishment. Our research conducted at the chair of informatics, software engineering and economic cybernetics of Kherson State University. During 6 years (2009 -2015) at the chair conducts a survey of students about their level of satisfaction of the learning process and teachers’ evaluation by students. As a part of the study surveyed students of 1-4 courses of the chair of informatics, software engineering and economic cybernetics. All respondents were distributed to interested and disinterested in the survey. Implementation of service "KSU Feedback" at Kherson State University in the chair of informatics, software engineering and economic cybernetics positively influenced on the creation of education environment where university acts as the corporation of students servicing. uk_UA
dc.subject зворотній зв’язок uk_UA
dc.subject навчання uk_UA
dc.subject сервіси uk_UA
dc.subject KSU Feedback uk_UA
dc.subject соціальні опитування uk_UA
dc.subject якість освіти uk_UA
dc.subject обратная связь uk_UA
dc.subject обучение uk_UA
dc.subject сервисы uk_UA
dc.subject KSU Feedback uk_UA
dc.subject социальные опросы uk_UA
dc.subject качество образования uk_UA
dc.subject feedback uk_UA
dc.subject training uk_UA
dc.subject services uk_UA
dc.subject KSU Feedback uk_UA
dc.subject social surveys uk_UA
dc.subject quality of education uk_UA
dc.title ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ВІД ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ «KSU FEEDBACK» У ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ uk_UA
dc.title.alternative ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА «KSU FEEDBACK» В ХЕРСОНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ uk_UA
dc.title.alternative DIAGNOSIS OF SATISFACTION LEVEL OF THE STUDENTS FROM THE USE OF SERVICE "KSU FEEDBACK" IN KHERSON STATE UNIVERSITY uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account