DSpace Repository

ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ

Show simple item record

dc.contributor.author Денисенко, В. В.
dc.contributor.author Вінник, М. О.
dc.contributor.author Тарасіч, Ю. Г.
dc.contributor.author Denysenko, V.
dc.contributor.author Vinnyk, M.
dc.contributor.author Tarasich, Yu.
dc.contributor.author Винник, М. А.
dc.contributor.author Тарасич, Ю. Г.
dc.date.accessioned 2016-02-05T08:08:58Z
dc.date.available 2016-02-05T08:08:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/1584
dc.description Денисенко, В. В. ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ / В. В. Денисенко, М. О. Вінник, Ю. Г. Тарасіч // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 23. - С. 43-51. uk_UA
dc.description.abstract У статті аналізується проблема готовності студентів різних спеціальностей до використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу. Особлива увага приділяється сучасним процесам глобалізації та інформатизації вищої освіти як пріоритетним тенденціям розвитку сучасного українського суспільства. Експериментальні дані, що надаються в публікації, представляють порівняльну характеристику використання студентами різних напрямів та спеціальності підготовки інформаційних технологій під час навчання. Інформатизація освітнього процесу - один з основних пріоритетів у розвитку вищої школи, якісно новий етап для всієї системи вищої освіти, перспективний напрямок підвищення ефективності процесу навчання у вищому навчальному закладі. В статье анализируется проблема готовности студентов разных специальностей к использованию информационных технологий в учебном процессе вуза. Особое внимание уделяется современным процессам глобализации и информатизации высшего образования как приоритетной тенденциям развития современного украинского общества. Экспериментальные данные, предоставляемые в публикации, представляют сравнительную характеристику использования студентами разных направлений и специальностей подготовки информационных технологий при обучении. Информатизация образовательного процесса - один из основных приоритетов в развитии высшей школы, качественно новый этап для всей системы высшего образования, перспективное направление повышения эффективности процесса обучения в высшем учебном заведении. The article analyzes the problem of readiness of students of different specialties to use information technology in the educational process of higher education. Particular attention is paid to contemporary processes of globalization and informatization of higher education as a priority trends of modern Ukrainian society. Experimental data provided in the publication are comparative characteristics of the students using different specialty areas and preparation of information technologies in education. Computerization of the educational process - one of the main priorities in the development of higher education, a new stage for the entire higher education system, promising improvements in the direction of learning in higher education. uk_UA
dc.subject інформатизація uk_UA
dc.subject інформаційні технології uk_UA
dc.subject інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище uk_UA
dc.subject вища освіта uk_UA
dc.subject навчальний процес у ВНЗ uk_UA
dc.subject информатизация uk_UA
dc.subject информационные технологии uk_UA
dc.subject информационно-коммуникационное педагогическая среда uk_UA
dc.subject высшее образование uk_UA
dc.subject учебный процесс в вузе uk_UA
dc.subject informatization uk_UA
dc.subject information technology uk_UA
dc.subject information and communication pedagogical environment uk_UA
dc.subject higher education uk_UA
dc.subject educational process in high school uk_UA
dc.title ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ uk_UA
dc.title.alternative ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИКТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА uk_UA
dc.title.alternative STUDENTS READINESS TO USE INFORMATION TECHNOLOGY IN UNIVERSITIES EDUCATIONAL PROCESS uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account