DSpace Repository

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ: ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ПРОЦЕС ПЕРІОДУ ВЕЛИКОГО КУЛЬТУРНОГО ПІДНЕСЕННЯ XVIII СТОЛІТТЯ ТА ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УЧНІВ

Show simple item record

dc.contributor.author Нюхня, Т. О.
dc.date.accessioned 2021-06-30T10:11:30Z
dc.date.available 2021-06-30T10:11:30Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/14187
dc.description Нюхня, Т. О. Києво-Могилянська академія: освітній та науковий процес періоду великого культурного піднесення XVIII століття та формування патріотичного виховання в учнів = Kyiv-Mohyla Academy: educational and scientific process of great cultural raise period of the XVIII century and patriotic education of students : кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Т. О. Нюхня ; наук. керівник к.іст.н., доц. Л. О. Цибуленко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т історико-юридичний, Кафедра історії, археології та методики викладання. – Херсон : ХДУ, 2020. – 61 с. uk_UA
dc.description.abstract Метою роботи є дослідження участі керівного та викладацького складу академії та її випускників у формуванні зародків наукового світогляду в Україні та розбудови системи церковної та світської освітянської мережі. Методологія дослідження. Поклавши в основу роботи принципи об’єктивності, історизму та всебічності нам вдалося за предметно-хронологічним методом розкрити реалії історичного буття становлення та розвитку наукового світогляду, наукових студій та освітянської системи та засад її існування. Висновки. Матеріал, напрацьований у роботі по питанням розвитку політико-правових, державотворчих, світоглядних, культурних, наукових надбань, здійснених києвомогилянськими інтелектуалами, органічно інтегрується в визначені програмою завдання розуміти: причини втрати українцями державності, внесок Києво-Могилянської академії в розвиток освіти, Григорій Сковорода, Просвітництво як Добу Розуму, коли утверджувалася віра в силу знань і можливість розумного облаштування суспільного життя, причинний зв’язок між ідеями епохи Просвітництва, кризою «старого порядку» і революцією, імперський наступ на автономію Гетьманщини, початок українського національного відродження, формування сучасної української національної самосвідомості. The purpose of the work is to study the participation of the management and teaching staff of the academy and its graduates in the formation of the embryos of the scientific worldview in Ukraine and the development of the church and secular educational network. Research methodology. Based on the principles of objectivity, historicism and comprehensiveness, we were able to use the subject-chronological method to reveal the realities of the historical existence of the formation and development of the scientific worldview, scientific studies and educational system and the principles of its existence. Conclusions. The material developed in the work on the development of political and legal, state-building, ideological, cultural, scientific achievements of Kyiv-Mohyla intellectuals is organically integrated into the tasks defined by the program to understand: the reasons for the loss of statehood by Ukrainians, the contribution of Kyiv-Mohyla Academy to education, Hryhoriy Skovo The Enlightenment as the Age of Reason, when the belief in the power of knowledge and the possibility of reasonable organization of public life, the causal link between the ideas of the Enlightenment, the crisis of the "old order" and the revolution, the imperial attack on the autonomy of the Hetmanate, the beginning of Ukrainian national revival, self-awareness. uk_UA
dc.subject Києво-Могилянська академія uk_UA
dc.subject освіта uk_UA
dc.subject наука uk_UA
dc.subject Kyiv-Mohyla academy uk_UA
dc.subject education uk_UA
dc.subject science uk_UA
dc.title КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ: ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ПРОЦЕС ПЕРІОДУ ВЕЛИКОГО КУЛЬТУРНОГО ПІДНЕСЕННЯ XVIII СТОЛІТТЯ ТА ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УЧНІВ uk_UA
dc.title.alternative Kyiv-Mohyla Academy: educational and scientific process of great cultural raise period of the XVIII century and patriotic education of students uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account