DSpace Repository

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СТУДЕНТІВ

Show simple item record

dc.contributor.author Корпань, А. Ю.
dc.date.accessioned 2021-06-23T10:48:08Z
dc.date.available 2021-06-23T10:48:08Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/14074
dc.description Корпань, А. Ю. Психологічні чинники емоційного вигорання студентів = Factors of students’ emotional burnout : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня освітнього рівня «бакалавр» / А. Ю. Корпань ; наук. керівник к.психол.н., доц. О. М. Самкова ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології, Кафедра психології. – Херсон : ХДУ, 2021. – 60 с. uk_UA
dc.description.abstract Метою науково-дослідницької роботи є виявлення основних чинників формування синдрому емоційного вигорання у студентів на різних курсах навчання. Для цього було проведено детальне вивчення теоретичної частини, а також емпіричне дослідження. Емпірична частина складалась із трьох опитувальників, які були спрямовані на дослідження особистісних особливостей людини, а також виявлення стадії і сформованості синдрому емоційного вигорання (СЕВ). Наукова робота складається з двох розділів. В першому розділі висвітлюється думка психологів, які займаються дослідженням СЕВ. У другому розділі наведено результати емпіричного дослідження вибірки у кількості 45 осіб віком від 18 до 25 років, з них 14 осіб становили жінки і 31 особу – чоловіки. Для аналізу статистичних даних нами було використано коефіцієнт кореляції Пірсона. За результатами коефіцієнта кореляції можна зробити висновок, що досліджувані симптоми СЕВ, які найбільш розповсюджені серед студентської молоді напряму пов’язані із особистісними особливостями людини. Таким чином показники інтроверсії/екстраверсії впливають на формування симптомів особистісної віддаленості, а також стадій напруги і резистенції. У той час, коли нейротизм більшою мірою виступає як захисний механізм психіки особистості при тривалій дії симптомів СЕВ. У дослідженні були застосовані такі матеріали: аналіз методик, шкал їх інтерпретація та обґрунтування, завдяки чому можна виявити взаємозв’язок між особистісними особливостями людини і схильністю до розвитку СЕВ. The aim of the research work is to find out the main factors of emotional burnout syndrome formation in the students of different courses of study. For this purpose we conducted a detailed study of the theoretical part, as well as empirical research. The empirical part consisted of three experimental methods that were focused on the study of people's specific features, as well as on the identification of the stage and formation of emotional burnout syndrome (EBS). The scientific work consists of two sections. The first section reviews the opinion of psychologists, who are engaged in the study of EBS. The second section presents the results of an empirical study of a sample of 45 persons aged 18 to 25 years, 14 of whom were women and 31 were men. To analyze the statistical data we used Pearson's correlation coefficient. According to the results of coefficient of correlation we can conclude that the studied symptoms of EBS, which are the most widespread among the young students, are connected with the personal features of people. Thus, indicators of introversion/extroversion influence the formation of symptoms of personality distance as well as stages of tension and resistance. At that time, neuroticism is more and more a protective mechanism of personality psychology during prolonged duration of EBS symptoms. The following materials were used in the research: analysis of methods, scales and their interpretation, thanks to which it is possible to reveal the interrelation between personal features of people and susceptibility to the development of EBS. uk_UA
dc.subject синдром емоційного вигорання uk_UA
dc.subject СЕВ uk_UA
dc.subject особистісні особливості uk_UA
dc.subject кризи uk_UA
dc.subject студентський вік uk_UA
dc.subject симптоми емоційного вигорання uk_UA
dc.subject emotional burnout syndrome uk_UA
dc.subject EBS uk_UA
dc.subject personality traits uk_UA
dc.subject crises uk_UA
dc.subject student age uk_UA
dc.subject symptoms of emotional burnout uk_UA
dc.title ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СТУДЕНТІВ uk_UA
dc.title.alternative Factors of students’ emotional burnout uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account