DSpace Repository

Екологічне експертування в Україні: історія становлення, стан, проблеми, перспективи

Show simple item record

dc.contributor.author Кобилянська, І. М.
dc.date.accessioned 2021-01-16T11:01:01Z
dc.date.available 2021-01-16T11:01:01Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/12967
dc.description Кобилянська, І. М. Екологічне експертування в Україні: історія становлення, стан, проблеми, перспективи = Ecological expertise in Ukraine: history of formation, state, problems, prospects: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / І. М. Кобилянська ; наук. керівник к.г.н. доц., І. В. Охременко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т біoлoгії, геoграфії та екології, Кафедра географії та екології. – Херсон : ХДУ, 2020. – 129 с. uk_UA
dc.description.abstract Метою даної роботи є проведення аналізу екологічного експертування (нині ОВД) в Україні, виявлення сучасних проблем та з’ясування перспектив їх усунення. Для досягнення поставленої мети в ході дослідження прийнято теоретико-методичні засади, проведено аналіз сучасного стану екологічного експертування в Україні у розрізі об’єктів, що пройшли дану процедуру згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та відображені в Єдиному реєстрі ОВД, виявлено проблеми екологічного експертування об’єктів та представлено перспективи їх усунення. Робота складається із трьох розділів. Перший розділ містить історію становлення екологічного експертування. Описано трансформацію процедури від екологічної експертизи до оцінки впливу на довкілля (ОВД). Також представлено аналіз повної процедури проведення сучасного екологічного експертування. У другому розділі проаналізовано об’єкти, які знаходяться в стадії провадження або пройшли процедуру екологічного експертування в Україні в цілому. Виявлено, що станом на жовтень 2020 року на території країни здійснено понад 4 719 процедур з домінуванням підприємств другої категорії небезпечності. Деталізовано аналіз на рівні Херсонської області. Виявлено, що, так як і в Україні в цілому, більшість процедур проведено по об’єктам другої категорії небезпечності планованої діяльності, тобто ті, що можуть здійснювати або здійснюють значний вплив на довкілля. Херсонська область посідає 13 місце за кількістю проведених процедур з ОВД серед усіх областей України. У третьому розділі кваліфікаційної роботи зазначено виявлені проблеми сучасної процедури екологічного експертування та представлено перспективи для їх усунення. Серед основних проблем зазначено недотримання термінів, недостовірність інформації тощо. Превентивними шляхами їх усунення є, насамперед, чітке дотримання законодавчо визначеної процедури та проведення передпроектного моніторингу. The purpose of this work is to analyze environmental expertise (now ATS) in Ukraine, identify current problems and clarify the prospects for their elimination. To achieve this goal, the study adopted theoretical and methodological principles, analyzed the current state of environmental expertise in Ukraine in terms of facilities that have passed this procedure according to the Law of Ukraine "On Environmental Impact Assessment" and reflected in the Unified Register of ATS, problems of ecological expertise of objects are revealed and prospects of their elimination are presented. The work consists of three sections. The first section contains a history of the formation of environmental expertise. The transformation of the procedure from ecological expertise to environmental impact assessment is described. An analysis of the complete procedure for conducting modern environmental expertise is also presented. The second section analyzes the objects that are under construction or have undergone the procedure of environmental expertise (now - ATS) in Ukraine as a whole. It was revealed that as of October 2020, more than 4,719 procedures with the dominance of enterprises of the second category of danger were carried out on the territory of the country. The analysis at the level of Kherson region is detailed. It was found that, as in Ukraine as a whole, most of the procedures were carried out on the objects of the second category of danger of the planned activity, those that can or have a significant impact on the environment. Kherson region ranks 13th in the number of conducted procedures with ATS among all regions of Ukraine. The third section of the qualification work identifies the identified problems of the modern procedure of environmental expertise and presents prospects for their elimination. Among the main problems are non-compliance with deadlines, inaccuracy of information, etc. Preventive ways to eliminate them are, first of all, strict observance of the legally defined procedure and pre-project monitoring. uk_UA
dc.subject оцінка впливу на довкілля uk_UA
dc.subject планована діяльність uk_UA
dc.subject об’єкт uk_UA
dc.subject суб’єкт господарювання uk_UA
dc.subject висновок uk_UA
dc.subject environmental impact assessment uk_UA
dc.subject planned activities uk_UA
dc.subject object uk_UA
dc.subject entity uk_UA
dc.subject conclusion uk_UA
dc.title Екологічне експертування в Україні: історія становлення, стан, проблеми, перспективи uk_UA
dc.title.alternative Ecological expertise in Ukraine: history of formation, state, problems, prospects uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account