DSpace Repository

Рішення творчих завдань в роботі над ілюструванням літературного твору

Show simple item record

dc.contributor.author Гузь, Л. С.
dc.date.accessioned 2020-12-22T09:49:09Z
dc.date.available 2020-12-22T09:49:09Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/12540
dc.description Гузь, Л. С. Рішення творчих завдань в роботі над ілюструванням літературного твору = Solving creative tasks in the work on illustrating a literary composition: кваліфікаційна робота (проєкт). Пояснювальна записка на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Л.С. Гузь ; наук. керівник доц. С. П. Курак ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т культури і мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва і дизайну. ‒ Херсон : ХДУ, 2020. ‒ 23 с. uk_UA
dc.description.abstract Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи магістра містить: 23 стор., 20 використаних джерел. Мета магістерської роботи полягає у рішенні творчих завдань в створенні графічної серії до твору «Майстер і Маргарита». Об’єктом дослідження є ілюстрування літературних творів. Предметом дослідження є ілюстрація як жанр графічного мистецтва. Методи дослідження : теоретичний аналіз літературних джерел з теми дослідження; розгляд історії виникнення та розвитку ілюстрації; дослідження книжкової ілюстрації як жанру графічного мистецтва; розгляд художнього оформлення книжок. В першій частині пояснювальної записки висвітлено основні історичні етапи виникнення та розвитку ілюстрації. Було досліджено книжкову ілюстрацію як жанр графічного мистецтва. У другій частині було розглянуто художнє оформлення книжок та етапи створення графічної серії. Дослідивши книжкову ілюстрацію, слід зазначити що ілюстрації можна поділити на безліч груп, наприклад за технікою виконання,за способом виконання і можливостей відтворення, залежно від значення і розташування в книзі, за ступенем близькості до зображуваної дійсності. За характером відображення реальної дійсності можна поділити на художньо-образні і науково-пізнавальні. Художнє оформлення видання є одним з найважливіших етапів у створенні книги. Адже відношення читача до книги багато в чому залежить саме від того, наскільки професійно виконане художнє оформлення. Створення ілюстрації досить складна робота. Необхідно точно передати образи персонажів та їх характерні особливості. Ілюстрація повинна відображати задум автора, а також показати емоційний настрій епізоду. Створення книжкових ілюстрацій дуже цікавий і пізнавальний процес. The explanatory note to the master's qualification work contains: 23 pages, 20 used sources. The purpose of the master's work is to solve creative problems in creating a graphic series for the work "Master and Margarita". The object of research is to illustrate literary works. The subject of research is illustration as a genre of graphic art. Research methods: theoretical analysis of literature sources on the research topic; consideration of the history of the origin and development of illustration; research of book illustration as a genre of graphic art; consideration of book decoration. The first part of the explanatory note highlights the main historical stages of the emergence and development of illustration. Book illustration as a genre of graphic art was studied. The second part considered the design of books and the stages of creating a graphic series. Examining the book illustration, it should be noted that the illustrations can be divided into many groups, such as technique, method of execution and reproducibility, depending on the value and location in the book, the degree of proximity to the depicted reality. By the nature of the reflection of reality can be divided into artistic and scientific and cognitive. The design of the publication is one of the most important stages in the creation of the book. After all, the reader's attitude to the book largely depends on how professionally executed the design. Creating an illustration is quite a difficult job. It is necessary to accurately convey the images of the characters and their characteristics. The illustration should reflect the author's intention, as well as show the emotional mood of the episode. Creating book illustrations is a very interesting and informative process. uk_UA
dc.subject ілюстрація uk_UA
dc.subject образотворче мистецтво uk_UA
dc.subject композиція uk_UA
dc.subject книжкові видання uk_UA
dc.subject художнє оформлення uk_UA
dc.subject графіка uk_UA
dc.subject illustration uk_UA
dc.subject fine arts uk_UA
dc.subject composition uk_UA
dc.subject book editions uk_UA
dc.subject decoration uk_UA
dc.subject graphics uk_UA
dc.title Рішення творчих завдань в роботі над ілюструванням літературного твору uk_UA
dc.title.alternative Solving creative tasks in the work on illustrating a literary composition uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account