DSpace Repository

ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ ВМІНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Show simple item record

dc.contributor.author Дісюк, К. О.
dc.date.accessioned 2020-08-05T09:02:55Z
dc.date.available 2020-08-05T09:02:55Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11635
dc.description Дісюк, К. О. Дослідження комунікативно-мовленнєвих вмінь учнів початкових класів засобами психологічної діагностики = The Research of Primary School Pupils Communicative and Speech Skills by Means of Psychological Diagnostics : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / К. О. Дісюк ; наук. керівник к.п.н, доцент Н. В.Ільїна ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Педагогічний факультет, Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії. – Херсон : ХДУ, 2020. – 47 с. uk_UA
dc.description.abstract У роботі висвітлюється тема досліджень комунікативно-мовленнєвих вмінь учнів початкових класів засобами психологічної діагностики. Метою роботи є вивчення особливостей дослідження комунікативно-мовленнєвих умінь учнів початкових класів засобами психологічної діагностики. Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження ми дійшли висновків: важливими та продуктивними методами дослідження комунікативно-мовленнєвих умінь у дітей молодшого шкільного віку є спостереження та опитування. Діагностичними критеріями для визначення рівня сформованості комунікативно-мовленнєвих вмінь дітей молодшого шкільного віку під час спостереження є такі: наявність взаємодії у різних видах діяльності; уважність дитини до міжособистісних взаємин, їх характеру; свідоме прагнення до взаємодії, прояви творчості в пошуку шляхів для цього; уміння та бажання спілкуватись, будувати гармонійні взаємини, співпрацювати з іншими; позитивне емоційне ставлення до дорослих та однолітків; володіння навичками культури спілкування, знання норм і правил поведінки у громадських місцях; прагнення отримати позитивну оцінку дорослих; зацікавленість у самому процесі спілкування, у його результатах; самостійність у розв’язанні конфліктних ситуацій, оцінюванні взаємин; уміння правильно оцінити свою поведінку. The paper highlights the topic of research of communication and speech skills of primary school students by means of psychological diagnostics. The aim of the work is to study the features of the study of communication and speech skills of primary school students by means of psychological diagnostics. After analyzing the psychological and pedagogical literature on the research problem, we came to the conclusion that important and productive methods of research of communication and speech skills in children of primary school age are observation and questioning. Diagnostic criteria for determining the level of formation of communication and speech skills of children of primary school age during the observation are as follows: the presence of interaction in different activities; the child's attention to interpersonal relationships, their nature; conscious desire for interaction, creativity in finding ways to do so, the ability and desire to communicate, build harmonious relationships, cooperate with others; positive emotional attitude towards adults and peers; possession of communication skills, knowledge of norms and rules of conduct in public places; the desire to get a positive assessment of adults; interest in the communication process itself, in its results; independence in resolving conflict situations, evaluating relationships; the ability to properly assess their behavior. uk_UA
dc.subject комунікативно-мовленнєва діяльність uk_UA
dc.subject комунікативно-мовленнєві здібності uk_UA
dc.subject мовленнєва компетенція uk_UA
dc.subject психологічна діагностика uk_UA
dc.subject сommunicative and speech activity uk_UA
dc.subject сommunicative and speech abilities uk_UA
dc.subject а child of primary school age uk_UA
dc.title ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ ВМІНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ uk_UA
dc.title.alternative DIAGNOSTICS THE RESEARCH OF PRIMARY SCHOOL PUPILS COMMUNICATIVE AND SPEECH SKILLS BY MEANS OF PSYCHOLOGICAL uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account