DSpace Repository

КОНЦЕПТ УСПІХ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ АВТОБІОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Show simple item record

dc.contributor.author Садонова, А. Р.
dc.date.accessioned 2020-07-28T11:40:03Z
dc.date.available 2020-07-28T11:40:03Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11575
dc.description Садонова, А. Р. Концепт успіх в англійськомовному автобіографічному дискурсі = The concept success in Еnglish autobiographical discourse : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»/ А. Р. Садонова ; наук. керівник к.ф.н., доц. О. А. Москвичова ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т іноземної філології, Кафедра англійської мови та методики її викладання. – Херсон : ХДУ, 2020. – 57 с. uk_UA
dc.description.abstract Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню вербальних особливостей ідентифікацій концепту УСПІХ в англійськомовному автобіографічному дискурсі (на матеріалі автобіографій А. Крісті, "An Autobiography" та М. Тетчер "The Path to Power"). У проаналізованому фактичному матеріалі концепт УСПІХ осмислюється за допомогою інших концептів, утворюючи концептуальні метафори - спосіб осмислення однієї галузі знань крізь призму іншої, що є результатом когнітивних процесів переробки та трансформації, переданої семантикою мовних одиниць. Шляхом інтерпретаційно-текстового аналізу автобіографічних текстів А. Крісті та М Тетчер реконструйовано концептуальні метафори, які утворюють образно-асоціативний шар концепту УСПІХ та уможливлюють його різне розуміння, зокрема, як часово-просторового поняття, діяльності, відчуття людини, її соціального або суспільного статусу, явища або об'єкта неживої природи. Qualification work is devoted to the study of verbal features of identifications of the concept of SUCCESS in English-language autobiographical discourse (based on the autobiographies of A. Christie, "An Autobiography" and M. Thatcher's "The Path to Power"). In the analyzed factual material, the concept of SUCCESS is understood with the help of other concepts, forming conceptual metaphors - a way of understanding one branch of knowledge through the prism of another, which is the result of cognitive processes of processing and transformation transmitted by semantics of language units. Through interpretive and textual analysis of autobiographical texts A. Christie and M. Thatcher reconstructed conceptual metaphors that form a figurative-associative layer of the concept of SUCCESS and enable its different understanding, in particular, as a temporal-spatial concept, activity, human feeling, social or social status, phenomenon or object of inanimate nature. uk_UA
dc.subject концепт uk_UA
dc.subject успіх uk_UA
dc.subject метафора uk_UA
dc.subject номінативне поле uk_UA
dc.subject образно-асоціативний шар uk_UA
dc.subject concept uk_UA
dc.subject success uk_UA
dc.subject metaphor uk_UA
dc.subject nominative field uk_UA
dc.subject image-associative layer uk_UA
dc.title КОНЦЕПТ УСПІХ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ АВТОБІОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ uk_UA
dc.title.alternative THE CONCEPT SUCCESS IN ENGLISH AUTOBIOGRAPHICAL DISCOURSE uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account