DSpace Repository

SOFTWARE ECONOMY AS A VECTOR OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF THE REGION

Show simple item record

dc.contributor.author Mohnenko, А. S.
dc.contributor.author Fedorchuk, О. М.
dc.contributor.author Melnikova, K. V.
dc.contributor.author Мохненко, А. С.
dc.contributor.author Федорчук, О. М.
dc.contributor.author Мельникова, К. В.
dc.date.accessioned 2020-01-21T09:45:33Z
dc.date.available 2020-01-21T09:45:33Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/9913
dc.description Fedorchuk, A. М. Software economy as a vector of management of innovative infrastructure of the region / A. М. Fedorchuk, A. S. Mohnenko, K. V. Melnikova // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. - Хмельницький, ХНУ. – 2019. - № 5 – С. 7-10. uk_UA
dc.description.abstract The article presents the results of research on issues related to the soft economy's as a vector for managing the region's innovative infrastructure. The author defines the essence of the economic category "innovative infrastructure" as a dynamic selfregulatory system of markets and entities entering into these markets in certain economic relations within the limits stipulated by the legal acts of Ukraine and providing the necessary conditions for expanding the production of innovative products and technologies, services. The legal base of regulation of innovative infrastructure of the region in Ukraine is investigated. The estimation of the economic policy of the state from the point of view of conformity to the basic vectors of the modern economy is carried out. The article emphasizes the importance of soft and servicing processes in the context of modernization and formation on this basis in Ukraine, modern economies. It is noted that the rate on the economy as soft direction management is urgently needed development of the economic system in transitive economy type. There is an urgent need to intensify commercial activities in the provision of service and mutually beneficial relations between the entities of the innovative infrastructure of the region and business. The model of functioning of the innovative infrastructure as a complex of interconnected elements providing the soft and service of innovative processes in the modern economy is developed. Argued the relationship of the main subjects that should operate as a part of the innovation infrastructure in the region. It is emphasized that the characteristic features of the economy of modern society is the increasing role of intangible resources in ensuring social reproduction, "soft" and "servicing" of subjects of innovative infrastructure. The issue of increasing the value of intellectual and innovative components of a region's infrastructure in comparison with its material resources and financial capital is raised. В статті представлені результати досліджень питань пов’язаних з софтизацією економіки як вектора управління інноваційною інфраструктурою регіону. Запропоновано авторське визначення сутності економічної категорії "інноваційна інфраструктура" як динамічної саморегулюючої системи ринків та суб'єктів, що вступають на цих ринках у певні економічні відносини у межах, обумовлених нормативно-правовими актами України и забезпечують створення необхідних умов для розширення виробництва інноваційної продукції, технологій, послуг. Досліджено правову базу регулювання інноваційної інфраструктури регіону в Україні. Проведено оцінку економічної політики держави з позицій відповідності базисним векторам сучасної економіки. В статті підкреслюється значення процесів софтизації та сервізації в контексті модернізації і формування на цій основі в Україні економіки сучасного типу. Наголошується, що курс на софтизацію економіки як напрям управління є нагальною потребою розвитку економічної системи в умовах економіки транзитивного типу. Обґрунтовано гостру необхідність в активізації комерційної діяльності в наданні послуг з сервізації та взаємовигідних відносин між суб’єктами інноваційної інфраструктури регіону та бізнесу. Розроблено модель функціонування інноваційної інфраструктури як комплексу взаємопов'язаних елементів, що забезпечують софтизацію та сервизацію інноваційних процесів в сучасній економіці. Аргументовано взаємозв'язок основних суб’єктів , що мають діяти у складі інноваційної інфраструктури регіону. Наголошено на тому, що характерними рисами економіки сучасного суспільства є зростання ролі нематеріальних ресурсів у забезпеченні суспільного відтворення, «софтізація" і "сервізація" суб'єктів інноваційної інфраструктури. Піднімається питання про зростання цінності інтелектуальних та інноваційних складових інфраструктури регіону порівняно з його матеріальними ресурсами та фінансовим капіталом. uk_UA
dc.subject software uk_UA
dc.subject service uk_UA
dc.subject innovation uk_UA
dc.subject innovation uk_UA
dc.subject management uk_UA
dc.subject софтизація uk_UA
dc.subject сервізація uk_UA
dc.subject інноваційна інфраструктура uk_UA
dc.subject управління uk_UA
dc.title SOFTWARE ECONOMY AS A VECTOR OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF THE REGION uk_UA
dc.title.alternative СОФТИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ВЕКТОР УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ РЕГІОНУ uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account