DSpace Repository

АДАПТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Show simple item record

dc.contributor.author Солона, Ю. О.
dc.contributor.author Solona, Yu. O.
dc.date.accessioned 2019-12-24T06:49:54Z
dc.date.available 2019-12-24T06:49:54Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/9735
dc.description Солона, Ю. О. Адаптивне навчання як чинник інноваційних змін у фаховій підготовці майбутніх вчителів біології / Ю. О. Солона // Педагогіка творчої особистості у вищій у загальноосвітній школах : зб. наук. фахових праць. - 2019. - № 63, т. 2. - С. 165 -171. uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячена добору провідних принципів адаптивного навчання майбутніх вчителів біології під час їх фахової підготовки. Така нагальна потреба пов’язана з домінуванням особливостей мислення сучасних студентів, яке в науковій літературі трактується як «кліповість». «Кліповість» мислення пояснюється провідними науковцями як результат технічного прогресу, зокрема комп’ютеризації всіх сфер життя, що має найбільший вплив на сучасну молодь. Вказаний феномен також притаманний учнівській молоді. Для роботи з такими студентами повинно бути облаштоване навчальне середовище за рахунок особливих методологічних форм фахової підготовки. Тому провідним підходом щодо його розв’язання є втілення принципів адаптивного навчання. В межах дослідження обґрунтовано, що таке навчання реалізується на загальних засадах явища «адаптація» у всіх його проявах: біологічному, психологічному та соціальному. Поняття «педагогічна (освітня) адаптація» у статті сформульована з використанням всіх її аспектів. З цієї позиції вищевказана дефініція визначена як двоспрямований процес навчання, який з одного боку спрямований на трансформацію якостей студентів, а з іншого підлаштований засобами дидактичного забезпечення під індивідуальні особливості студентів для підвищення результативності навчання. Проведене дослідження дозволило стверджувати про некоректність розмежування «адаптаційного» та «адаптивного» навчання. При цьому реалізацію адаптивного навчання розглянуто як організацію навчального процесу, що здійснюється у середовищі, складники якого у процесі постійної взаємодії змінюють один одного. Добір принципів адаптивного навчання здійснений за критерієм частоти його наявності в науковій літературі. В результаті такого добору було виокремлено такі принципи адаптивного навчання, як активність, самостійність, індивідуалізація, диференціація, системність та послідовність. Ці принципи стали основою підходів щодо їх реалізації у фаховій підготовці майбутніх вчителів біології. Окреслені підходи щодо реалізації відібраних принципів такого навчання спрямовані на врахування і трансформацію «кліповості» майбутніх учителів біології у фаховій підготовці. The article is devoted to the selection of the leading principles of adaptive training of future biology teachers during their professional training. Such an urgent need is connected with the domination of the peculiarities of contemporary students’ thinking, which in the scientific literature is interpreted as a “clip”. The “blindness” of thinking is explained by leading scholars as a result of technical progress, in particular, the computerization of all spheres of life that has the greatest impact on modern youth. This phenomenon is also characteristic of children. To work with such students should be set up a learning environment at the expense of special methodological forms of professional training. Therefore, the leading approach to its solution is the implementation of the principles of adaptive learning. Within the framework of the research, it is substantiated that such training is realized on the general principles of the phenomenon of “adaptation” in all its manifestations: biological, psychological and social. The term “pedagogical (educational) adaptation” in the article is formulated with the use of all its aspects. From this position, the above definition is defined as a two-way learning process, which, on the one hand, aims at transforming the qualities of students, and on the other hand, it is arranged by means of didactic support for the individual characteristics of students to increase the effectiveness of learning. The conducted study allowed to assert the incorrectness of the delineation of “adaptive” and “adaptive” learning. At the same time, the implementation of adaptive learning is considered as the organization of the educational process, carried out in an environment whose components in the process of constant interaction are changing each other. The selection of the principles of adaptive learning is carried out on the criterion of the frequency of its availability in the scientific literature. As a result of such selection, the following principles of adaptive learning, such as activity, autonomy, individualization, differentiation, systemicity and consistency, were singled out. Such principles became the basis of approaches to their implementation in the professional training of future biology teachers. The outlined approaches to the implementation of the selected principles of such training are aimed at taking into account and transforming the “clip” of future biology teachers in professional training. uk_UA
dc.subject «кліпове» мислення uk_UA
dc.subject адаптація uk_UA
dc.subject педагогічна (освітня) адаптація uk_UA
dc.subject адаптивне навчання uk_UA
dc.subject принципи адаптивного навчання uk_UA
dc.subject “clip” thinking uk_UA
dc.subject adaptation uk_UA
dc.subject pedagogical (educational) adaptation uk_UA
dc.subject adaptive learning uk_UA
dc.subject principles of adaptive learning uk_UA
dc.title АДАПТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ uk_UA
dc.title.alternative Adaptive training as a factor in innovative changes in the professional training of future biology teachers uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account