DSpace Repository

Інсайт: психологічні виміри суспільства (Вип. 1-10)

Інсайт: психологічні виміри суспільства (Вип. 1-10)

 

Recent Submissions

 • Когутяк, Н.; Мицько, В.; Kogutiak, N.; Mytsko, V. (2023)
  Метою дослідження є впровадження на українській вибірці тренінгу реципрокної імітації, який є перспективним напрямком навчання дітей із розладами спектру аутизму (РСА) навичок імітації в соціально-інтерактивному контексті. ...
 • Марчук, І.; Борисюк, А.; Тимофієва, М.; Марчук, О.; Marchuk, I.; Borysiuk, A.; Tymofiieva, M.; Marchuk, O. (2023)
  Мета роботи: узагальнити рівень психологічної підготовки сестер медичних до надання паліативної та хоспісної допомоги як визначального фактору набуття професійної готовності, починаючи від додипломного періоду навчання ...
 • Масян, А.; Романенко, О.; Masian, A.; Romanenko, O. (2023)
  Стаття присвячена теоретико-емпіричному вивченню проблеми прийняття рішень у правоохоронній діяльності в сучасних умовах. Метою статті є представлення та пояснення взаємодії зовнішніх та внутрішніх чинників прийняття ...
 • Охріменко, І.; Зарічанський, О.; Зарічанська, Н.; Okhrimenko, I.; Zarichanskyi, O.; Zarichanska, N. (2023)
  Мета роботи полягає в емпіричному дослідженні й порівнянні життєво-змістових параметрів наркотично залежних осіб юнацького та молодіжного віку. Реалізовано спробу визначення та порівняння показників суб’єктивного контролю, ...
 • Козьменко, О.; Михайлюк, В.; Чернецька-Білецька, Н.; Kozmenko, O.; Mykhailiuk, V.; Chernetska-Biletska, N. (2023)
  Метою дослідження є побудова теоретико-методологічної моделі, аналізування, систематизація та узагальнення феномену дауншифтингу як альтернативного ресурсу самореалізації людини в умовах сучасного суспільства. Методи. ...
 • Назаренко, Н.; Nazarenko, N. (2023)
  Метою дослідження є виявлення домінантних цінностей в уявленнях студентів про професійний успіх; встановлення зв’язків між емоціями радості, гніву і страху з цінностями професійного успіху студентів з України. Методи: ...
 • Бохонкова, Ю.; Цимбал, С.; Яременко, Н.; Бугайова, Н.; Bokhonkova, Yu.; Tsymbal, S.; Yaremenko, N.; Buhaiova, N. (2023)
  Метою є емпіричне з’ясування і теоретичне обґрунтування типів навченої безпорадності майбутніх фахівців іноземної філології у контексті навчально-професійної підготовки. Респондентами емпіричного дослідження є здобувачі ...
 • Лось, О.; Разумова, О.; Гой, Н.; Los, O.; Razumova, О.; Hoi, N. (2023)
  Метою є емпіричне дослідження і теоретичне обґрунтування зв’язку параметрів диспозиційного саморозвитку майбутніх фахівців соціономічного профілю з чинниками професійного зростання. Обґрунтовано й узагальнено, що ...
 • Чайковська, О.; Мельник, Л.; Кузьо, Л.; Chaikovska, O.; Melnyk, L.; Kuzo, L. (2023)
  У статті представлено результати теоретичного та емпіричного аналізування проблеми впливу комунікативно-мовленнєвої компетентності на розвиток просоціальної поведінки майбутніх фахівців соціономічного фаху. Метою дослідження ...
 • Завацька, Н.; Петренко, М.; Завацький, В.; Жигаренко, І.; Zavatskа, N.; Petrenko, M.; Zavatskyi, V.; Zhyharenko, I. (2023)
  Метою дослідження є теоретичне обґрунтування й емпірична операціоналізація темпоральності майбутніх фахівців соціономічного профілю у вимірах психологічного благополуччя. Важливі завдання дослідження випливають з мети ...
 • Галян, І.; Halian, I. (2023)
  Метою дослідження є аналізування предикторів, що прогнозують появу толерантності до невизначеності як інтегральної особистісної риси майбутніх педагогів. Методи: тестування за допомогою опитувальника Multiple Stimulus ...
 • Чебикін, О.; Chebykin, O. (2023)
  Мета дослідження спрямована на розкриття провідних психолінгвістичних механізмів, що характеризують взаємозв’язок мисленнєво-мовленнєвих та мотиваційно-почуттєвих проявів у процесі емоційної регуляції навчальної діяльності ...
 • Aндрушко, Я.; Andrushko, Y. (2023)
  У статті висвітлюється сучасний підхід до дослідження акультураційних процесів на прикладі українських вимушених мігрантів. Мета дослідження полягає в адаптації англомовної версії опитувальника акультурації Дж. Беррі ...
 • Яблонська, Т.; Верник, О.; Гайворонський, Г.; Yablonska, T.; Vernyk, O.; Haivoronskyi, H. (2023)
  Мета роботи полягала в адаптації психодіагностич- ної методики Brief-COPE (Carver et al., 1997) українською мовою. В сучасних умовах військової агре- сії зростає актуальність вивчення її наслідків для психічного здоров’я ...
 • Стельмащук, Х.; Мороз, О.; Грабовська, С.; Партико, Т.; Stelmashchuk, K.; Moroz, O.; Hrabovska, S.; Partyko, T. (2023)
  Метою публікації є визначення особистісних диспозицій, а саме базових особистісних рис та типів акцентуацій характеру, що спонукають людину застосовувати ті чи інші копінг-стратегії. Методи: теоретичне аналізування ...
 • Данилюк, І.; Курапов, А.; Малишева, К.; Литвин, С.; Danyliuk, I.; Kurapov, A.; Malysheva, K.; Lytvyn, S. (2023)
  Незважаючи на критичну ситуацію в Україні, яка спричинена російським воєнним вторгненням, питання вакцинації залишається пріоритетним як під час, так і після завершення війни. Відповідно, ставлення до вакцинації від ...
 • Попович, І. С.; Popovych, I. S. (2023)
 • Попович, І. С. (2023)
  У журналі висвітлюються актуальні питання психологічної теорії та історії психологічної думки; психології особистості; педагогічної та вікової психології; соціальної психології; організаційної психології; юридичної, ...
 • Kuzikova, S. B.; Zlyvkov, V. L.; Lukomska, S. O.; Кузікова, С. Б.; Зливков, В. Л.; Лукомська, С. О. (2023)
  The purpose of the research is to determine traumatic experience of residents of the de-occupied territories of Ukraine caused by the Russian-Ukrainian war. Мета дослідження – проаналізувати особливості зумовленого ...
 • Avramchuk, O. S.; Nizdran, O. А.; Blozva, P. І.; Аврамчук, О. С.; Ніздрань, О. А.; Блозва, П. І. (2023)
  The purpose of the research is to obtain confirming data on the reduction of symptom severity and levels of psychosocial dysfunction under the influence of low-intensity cognitive-behavioral therapy (CBT) techniques ...

View more