DSpace Repository

ЛЯЛЬКА ЯК ВИХОВНИЙ ФЕНОМЕН НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Show simple item record

dc.contributor.author Іщенко, А. М.
dc.contributor.author Ищенко, А. Н.
dc.contributor.author Ishchenko, А. М.
dc.date.accessioned 2019-10-02T07:41:08Z
dc.date.available 2019-10-02T07:41:08Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/9277
dc.description Іщенко, А. М. Лялька як виховний феномен народної педагогіки / А. М. Іщенко // Гуманізація навчально-виховного процесу. - Харків, 2019. - № 2 (94). - С. 224-238. uk_UA
dc.description.abstract В статті розкрито виховний феномен ляльки як складової культурної спадщини в історії Батьківщини та унікальне явище колективної культури на противагу масовій культурі, найдоступнішого емоційного засобу народної педагогіки, що сприяє гармонізації міжнаціональних відносин і збагаченню культурного генофонду держави ,основи формування етнічної (народної) самосвідомості особистості . Визначено чинники формування особистості, мету і зміст виховання в системі національного виховання відповідно до державної національної програми «Освіта», Концепції Нової української школи в усіх типах загальноосвітніх навчальних закладів, роль та місце народної ляльки , яка пронизує все життя дитини та є джерелом фізичного та психічного здоров'я. Проаналізовано спадщину вітчизняних науковців І. Бабій, М. Стельмаховича, Є. Сявавко. О. Семеног, В. Титаренко, М. Чепіль та ін. з теорії та практики виховання підростаючого покоління, особливості функціонування ляльки як предмету розваги і водночас засобу виховання, своєрідність ляльки як етнокультурного знаку, який містить відомості про педагогіку, естетику, етику, реліктові форми обрядовості, матеріальну культуру народу. Розкриті здобутки української народної педагогіки у формуванні світогляду людини, розвитку високої духовності, творчого потенціалу й моральних якостей. Визначено підготовку до життя і праці як центральну проблему в народній педагогіці. Представлено короткий огляд функціонування ляльки в суспільстві як етнокультурного знаку та своєрідної психотерапії для дітей. Окреслені перспективи використання народної іграшки в процесі прилучення дитини до культури рідного народу, формуванні естетичних почуттів та смаків, активної життєвої позиції. Обумовлені напрями подальшого розвитку використання української народної ляльки як засобу формування елементів національної культури: визначення критеріїв сформованості національної культури , наукове обґрунтування педагогічних умов, форм та методів застосування у виховній роботі, аналіз опрацювання сучасних програм з метою. В статье раскрыто воспитательный феномен куклы как составляющей культурного наследия в истории Отечества, что способствует гармонизации межнациональных отношений и обогащению культурного генофонда государства, основы формирования этнического (народного) самосознания личности, уникальное явление коллективной культуры в противовес массовой культуре, доступного эмоционального средства народной педагогики. Определены факторы формирования личности, цели и содержание воспитания, роль и место народной куклы, которая пронизывает всю жизнь ребенка и является источником физического и психического здоровья, в системе национального воспитания в соответствии с государственной национальной программы «Образование», Концепции Новой украинской школы во всех типах общеобразовательных учебных заведений. Проанализированы наследство отечественных ученых И. Бабий, М. Стельмаховича, Е. Сявавко. А. Семеног, В. Титаренко, М. Чепель и др. по теории теории и практики воспитания подрастающего поколения, особенности функционирования куклы как предмета развлечения и одновременно средства воспитания, своеобразие куклы как этнокультурного знака, который содержит сведения о педагогике, эстетике, этике, реликтовые формы обрядности, материальную культуру народа. Раскрыты достижения украинской народной педагогики в формировании мировоззрения человека, развития высокой духовности, творческого потенциала и моральных качеств. Определена подготовка к жизни и труду как центральную проблему в народной педагогике. Представлено краткое рассмотрение функционирования куклы в обществе как этнокультурного знака и своеобразной психотерапии для детей. Определены перспективы использования народной игрушки в процессе приобщения ребенка к культуре родного народа, формирование эстетических чувств и вкусов, активной жизненной позиции. Определены направления дальнейшего развития использования украинской народной куклы как средства формирования элементов национальной культуры: определение критериев сформированности национальной культуры, научное обоснование педагогических условий, форм и методов применения в воспитательной работе, анализ обработки современных программ. Summary. An educational phenomenon of a doll as a basis of formation of folk self-awareness of personality, unique thing of the culture, the most accessible emotional mean of folk pedagogy and the conditions of its efficiency was depicted in this article. The works of native scientists Babij, Stelmahovych, Syavavko, Semenog, Tytarenko, Chepil and etc. were analyzed. The achievements of Ukrainian folk pedagogy were depicted. The role of folk doll in national education was defined. Abstract. Introduction . An educational phenomenon of a doll as a basis of formation of ethnical(folk) self-awareness of personality, unique thing of the culture, the most accessible emotional mean of folk pedagogy and the conditions of its efficiency was depicted in this article. Analysis of publications. The works of native scientists Babaeva, Babij, Stelmahovych, Syavavko, Semenog, Tytarenko, Chepil and etc. were analyzed. The achievements of Ukrainian folk pedagogy were depicted. Purpose. The goal of the article is an illustration of folk and pedagogical grounds of education of the personality. Results. The role of folk doll in national education was defined. The achievements of Ukrainian folk pedagogy were depicted. The short trial of functioning of the doll in society is introduced; the role in the cultural development of a mankind and the influence on the formation of the child’s personality was depicted. Conclusions. The scientists were interested in the folk toy as a creation of art and the object of every day life for a long time. The researchers underline that it forms the interest to the traditions of native people and the child gets to know the history of people’s life due to the toy and it forms the aesthetic feelings and tastes and the child is added to the culture of native people. The doll has powerful socio-cultural acquisition of thousand’s traditions and it is the real fact of intellectual aesthetic and creative development of personality. It is not a subject of playing, it can tell us the history of our country, its traditions and customs, about traditional clothes of our ancestors and their lifestyle. uk_UA
dc.subject народна педагогіка uk_UA
dc.subject етнопедагогіка uk_UA
dc.subject українська народна іграшка uk_UA
dc.subject виховний потенціал uk_UA
dc.subject дитяча лялька uk_UA
dc.subject народная педагогика uk_UA
dc.subject этнопедагогика uk_UA
dc.subject украинская народная игрушка uk_UA
dc.subject воспитательный потенциал uk_UA
dc.subject детская кукла uk_UA
dc.subject folk pedagogy uk_UA
dc.subject ethnopedagogy uk_UA
dc.subject Ukrainian folk toy uk_UA
dc.subject Ukrainian folk toy uk_UA
dc.subject child’s doll uk_UA
dc.title ЛЯЛЬКА ЯК ВИХОВНИЙ ФЕНОМЕН НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ uk_UA
dc.title.alternative КУКЛА КАК ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ uk_UA
dc.title.alternative A DOLL AS AN EDUCATIONAL PHENOMENON OF THE FOLK PEDAGOGY uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account