DSpace Repository

PUBlIC ADMINISTRATION IN THE FIElD OF COAl INDUSTRY

Show simple item record

dc.contributor.author Didenko, S.
dc.contributor.author Yeshchuk, О.
dc.contributor.author Topolia, R.
dc.contributor.author Rusnak, l.
dc.contributor.author Діденко, С. В.
dc.contributor.author Єщук (Правоторова), О. М.
dc.contributor.author Тополя, Р. В.
dc.contributor.author Руснак, Л. М.
dc.contributor.author Диденко, С. В.
dc.contributor.author Ещук, О. М.
dc.date.accessioned 2019-06-24T09:04:53Z
dc.date.available 2019-06-24T09:04:53Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/8866
dc.description Правоторова, О. М. PUBlIC ADMINISTRATION IN THE FIElD OF COAl INDUSTRY / С. В. Діденко, О. М. Правоторова, Р. В. Тополя, Л. М. Руснак // Науковий вісник Національного гірничного університету. - 2019. - Вип. 2(170). - С. 124-130. uk_UA
dc.description.abstract To examine the experience of Great Britain in reforming the coal industry, as well as the opportunity to use the British Government’s experience in reforming the coal industry in Ukraine. methodology. The authors used the system and structure, structure and functional, analysis and synthesis, induc­ tion and deduction methods, as well as methods of comparison and prediction. findings. When considering the experience of Great Britain in reforming the coal industry, the authors accentu­ ated: 1) the general characteristics of the industry; 2) the role of public administration in reforming the coal industry; 3) the importance of the coal industry in the British Government’s strategy. The general characteristics of the British coal industry showed that the UK economy had completely got rid of coal dependency. The analysis of normative legal documents of the Department for Business, Energy and Industrial Strategy found a complete absence of refer­ ences to the coal industry as such. Confrontation of Margaret Thatcher’s government with the National Union of Mineworkers (NUM) in 1984–1985 and subsequent results of this confrontation proved the effectiveness and the dominant role of public administration in reforming the coal industry. In fact, public administration in the UK coal industry was aimed at declining its importance in the economy of the state. In analysing the importance of the coal industry in the strategies of the governments of Ukraine and Great Britain, the authors have found diametrically op­ posite vision. The Ukrainian government is focused on reforming the coal industry and increasing coal production, whereas the UK government does not even consider the coal industry in its strategy. The UK government builds its economy on low carbon and resource­efficient technologies. originality. The authors have proved the effectiveness of using the public administration in reforming the coal industry. Practical value. The research does not only prove the power and effectiveness of using the public administration in reforming the coal industry. The authors have showed the difference between the vision of the coal industry prospects in the strategies of the governments of Great Britain and Ukraine, as well as possibilities of using public administra­ tion for building economy on low carbon and resource­efficient technologies. Мета. Полягає в розгляді досвіду Великобрита­ нії в реформуванні вугільної промисловості, а та­ кож можливості використовувати досвід британ­ ського уряду для реформування вугільної промис­ ловості в Україні. Методика. Автори використовували системно­ структурний, структурно­функціональний метод, аналізу й синтезу, індуктивний і дедуктивний мето­ ди, а також методи порівняння та прогнозування. Результати. Після ознайомлення з досвідом Ве­ ликобританії в реформуванні вугільної промисло­ вості автори зробили акценти на: 1) загальній ха­ рактеристиці галузі; 2) ролі державного управління в реформуванні вугільної промисловості; 3) важли­ вості вугільної промисловості у стратегії уряду Ве­ ликобританії. Загальна характеристика вугільної промисловості Великобританії засвідчила, що еко­ номіка Сполученого Королівства повністю позбу­ лася залежності від вугілля. Аналіз нормативно­ правових документів Департаменту бізнесу, енерге­ тики та промислової стратегії Великобританії вия­ вив повну відсутність згадок про вугільну індустрію. Протистояння уряду Margaret Thatcher з Націо­ нальною спілкою шахтарів у 1984‒1985 рр. і наступ­ ні результати цього протистояння довели ефектив­ ність і домінуючу роль державного управління в ре­ формуванні вугільної промисловості. Причому фактично державне управління в галузі вугільної промисловості у Великобританії було направлено на зниження її значущості в економіці держави. Аналізуючи важливість вугільної промисловості у стратегіях урядів України та Великобританії, автори виявили діаметрально протилежне бачення. Укра­їнський уряд зосереджений на реформуванні ву­ гільної індустрії та підвищенні обсягів видобутку вугілля. Тоді як уряд Великобританії взагалі не роз­ глядає вугільну індустрію у своїй стратегії. Уряд Ве­ликобританії будує свою економіку на низьковугле­ цевих і ресурсозберігаючих технологіях. Наукова новизна. Автори довели ефективність використання державного управління для рефор­ мування вугільної промисловості. Практична значимість. Проведене дослідження не тільки доводить міць і ефективність використан­ ня державного управління для реформування ву­ гільної промисловості. Автори показали різницю між баченням перспектив вугільної промисловості у стратегіях урядів Великобританії та України, а та­кож можливості використання державного управ­ ління для побудови економіки на низьковуглеце­ вих і енергозберігаючих технологіях. Цель. Заключается в рассмотрении опыта Вели­ кобритании в реформировании угольной промыш­ ленности, а также возможности использовать опыт британского правительства для реформирования угольной промышленности в Украине. Методика. Авторы использовали системно­ структурный, структурно­функциональный метод, анализа и синтеза, индуктивный и дедуктивный ме­ тоды, а также методы сравнения и прогнозирования. Результаты. При рассмотрении опыта Велико­ британии в реформировании угольной промыш­ ленности авторы сделали акценты на: 1) общей ха­ рактеристике отрасли; 2) роли государственного управления в реформировании угольной промыш­ ленности; 3) важности угольной промышленности в стратегии правительства Великобритании. Общая характеристика угольной промышленности Вели­ кобритании показала, что экономика Соединенно­ го Королевства полностью избавилась от зависи­ мости от угля. Анализ нормативно­правовых доку­ ментов Департамента бизнеса, энергетики и про­ мышленной стратегии Великобритании обнаружил полное отсутствие упоминаний об угольной инду­ стрии как таковой. Противостояние правительства Margaret Thatcher с Национальным союзом шахте­ ров в 1984‒1985 гг. и последующие результаты это­ го противостояния доказали эффективность и до­ минирующую роль государственного управления в реформировании угольной промышленности. Причем фактически государственное управление в области угольной промышленности в Великобри­ тании было направлено на снижение её значимо­ сти в экономике государства. Анализируя важность угольной промышленности в стратегиях прави­ тельств Украины и Великобритании, авторы обна­ ружили диаметрально противоположное видение. Украинское правительство сосредоточено на ре­ формировании угольной индустрии и повышении объемов добычи угля. Тогда как правительство Ве­ ликобритании вообще не рассматривает угольную индустрию в своей стратегии. Правительство Вели­ кобритании строит свою экономику на низкоугле­ родистых и ресурсосберегающих технологиях. Научная новизна. Авторы доказали эффектив­ ность использования государственного управления для реформирования угольной промышленности. Практическая значимость. Проведенное иссле­ дование не только доказывает мощь и эффектив­ ность использования государственного управления для реформирования угольной промышленности. Авторы показали разницу между видением пер­ спектив угольной промышленности в стратегиях правительств Великобритании и Украины, а также возможности использования государственного управления для построения экономики на низкоу­ глеродистых и энергосберегающих технологиях. uk_UA
dc.subject public administration uk_UA
dc.subject British coal industry uk_UA
dc.subject Ukrainian coal industry uk_UA
dc.subject low carbon technologies uk_UA
dc.subject development strategies uk_UA
dc.subject economics uk_UA
dc.subject regulatory documents uk_UA
dc.subject державне управління uk_UA
dc.subject вугільна промисловість Великобританії uk_UA
dc.subject вугільна промисловість України uk_UA
dc.subject низьковуглецеві технології uk_UA
dc.subject стратегії розвитку uk_UA
dc.subject економіка uk_UA
dc.subject нормативно-правові документи uk_UA
dc.subject государственное управление uk_UA
dc.subject угольная промышленность Великобритании uk_UA
dc.subject угольная промышленность Украины uk_UA
dc.subject низкоуглеродистые технологии uk_UA
dc.subject стратегии развития uk_UA
dc.subject экономика uk_UA
dc.subject нормативно-правовые документы uk_UA
dc.title PUBlIC ADMINISTRATION IN THE FIElD OF COAl INDUSTRY uk_UA
dc.title.alternative Державне управління у сфері вугільної промисловості uk_UA
dc.title.alternative Государственное управление в области угольной промышленности uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Історико-юридичний факультет
    Кафедра галузевого права. Кафедра публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності. Кафедра історії та теорії права і держави.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account