DSpace Repository

ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Show simple item record

dc.contributor.author Василькова, Ю. К.
dc.contributor.author Олійник, Н. М.
dc.contributor.author Vasylkova, Y.
dc.contributor.author Oliinyk, N.
dc.date.accessioned 2019-02-20T12:56:41Z
dc.date.available 2019-02-20T12:56:41Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/8347
dc.description Василькова, Ю. К. Теоретичний базис конкурентоспроможності підприємства / Ю. К. Василькова, Н. М. Олійник // Економічний простір : збірник наукових праць. – Дніпро : ПДАБА, 2018. – № 129. – С. 153-163. uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи полягає у проведенні досліджень та удосконаленні теоретичного підходу до визначення сутності конкурентоспроможності підприємства з урахуванням специфічних особливостей діяльності сільськогосподарських підприємств. В статті проведено аналіз та визначено специфічні особливості господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Виявлено, що незважаючи на серйозні втрати виробничого потенціалу в порівнянні з 2000 роком, вітчизняна сільськогосподарська галузь є однією з найпотужніших і найважливіших складових національної економіки. Встановлено, що в стратегічній перспективі сільськогосподарська галузь може залишитися без кваліфікованих спеціалістів, що, незважаючи на наявний природний потенціал, може призвести до зниження родючості сільськогосподарських угідь, зменшення обсягів виробництва продукції рослинництва та тваринництва. Виявлено, що при використанні загальних методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємства, найпотужніші сільськогосподарські підприємства Херсонщини можуть отримати одні з найнижчих та найгірших результатів. Доведено, що в умовах відсутності можливостей отримати достовірну інформацію щодо результатів господарської діяльності підприємств-конкурентів дуже складним стає проведення порівняльного оцінювання рівня конкурентоспроможності. Виявлено, що навіть при використанні невеликої кількості показників та об’єктів оцінювання, проведене дослідження в більшій мірі має суб’єктивний характер і проводиться на підставі опитування визначеного кола експертів з використанням рангів без врахування можливої мультиколінеарності між показниками, частоти коливання кількісних показників від мінімального та максимального значення тощо. Обґрунтовано, що під конкурентоспроможністю суб’єкта господарювання слід розуміти його здатність до своєчасного й оперативного виконання виробничих завдань без погіршення якісної складової технологічного процесу, можливість гнучко реагувати на зміни державної та регіональних стратегій розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Визначено, що одним із шляхів досягнення встановлених завдань є перманентне впровадження заходів щодо оптимізації використання виробничих витрат, у тому числі витрат на оплату праці працівників. The purpose of the work is to carry out research and improve the theoretical approach to the definition of the essence of the company's competitiveness, taking into account the specific features of the activities of agricultural enterprises. The article analyzes and specifies the specific features of the economic activity of agricultural enterprises. It has been revealed that despite the severe loss of production potential in comparison with 2000, the domestic agricultural sector is one of the most influential and most important components of the national economy. The article establishes that in the strategic perspective, the agricultural industry can remain without qualified specialists, which, despite the real natural potential, can lead to a decrease in the fertility of the farming land, a reduction in crop production and livestock production. The work reveals that using the general methodological approaches to assessing the competitiveness of the enterprise, the most potent agricultural companies in the Kherson region can get one of the lowest and worst results. The article proves that in the absence of opportunities to obtain reliable information on the results of economic activity of competitors, it is challenging to carry out a comparative assessment of the level of competitiveness. It has been revealed that even with the use of a small number of indicators and objects of evaluation, the study is more subjective and conducted on the basis of a survey of a particular circle of experts using ranks, without taking into account the possible multicollinearity between the indicators, the frequency of fluctuations of quantitative signs from the minimum and maximum value, etc. The research substantiates that under the competitiveness of an economic entity it should be understood that it is capable of timely and prompt performance of production tasks without degradation of the qualitative component of the technological process, the ability to react flexibly to changes in state and regional development strategies of the respective administrativeterritorial units. It is determined that one of the ways to achieve the established tasks is the permanent introduction of measures to optimize the use of production costs, including labor costs. uk_UA
dc.subject конкурентоспроможність підприємства uk_UA
dc.subject сільськогосподарська галузь uk_UA
dc.subject середньомісячна заробітна плата uk_UA
dc.subject збиток uk_UA
dc.subject фінансові витрати uk_UA
dc.subject enterprise competitiveness uk_UA
dc.subject agricultural industry uk_UA
dc.subject average monthly salary uk_UA
dc.subject loss uk_UA
dc.subject financial expenses uk_UA
dc.title ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА uk_UA
dc.title.alternative THEORETICAL BASIS OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account