DSpace Repository

Синтаксономія угруповань геліофільних ефемероїдів та озимих ефемерів сезонної (ранньовесняної) рослинності Придніпровського Лісостепу (Україна)

Show simple item record

dc.contributor.author ШЕВЧИК, В. Л.
dc.contributor.author СОЛОМАХА, І. В.
dc.contributor.author СОЛОМАХА, В. А.
dc.contributor.author SHEVCHYK, V. L.
dc.contributor.author SOLOMAKHA, I. V.
dc.contributor.author SOLOMAKHA, V. A.
dc.contributor.author СОЛОМАХА, И. В.
dc.date.accessioned 2018-10-11T12:19:42Z
dc.date.available 2018-10-11T12:19:42Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7216
dc.description Шевчик В.Л., Соломаха І.В., Соломаха В.А. (2018). Синтаксономія угруповань геліофільних ефемероїдів та озимих ефемерів сезонної (ранньовесняної) рослинності Придніпровського Лісостепу (Україна). Чорноморськ. бот. ж., 14 (2): 130–140. doi: 10.14255/2308-9628/18.142/3 uk_UA
dc.description.abstract Важливим аспектом розробки синтаксономії є врахування і відображення в ній як просторових так і часових форм організації функціонування рослинного покриву. Структурований рослинний покрив на описовій ділянці за умови едифікації одних його структурних елементів (ярусів, синузій, ценопопуляцій) іншими, впродовж всього вегетаційного сезону, звичайно сприймається як ділянка єдиного фітоценозу. Наразі більшість описаних синтаксонів рослинності відображають саме такий тип організації фітоценозів. В противагу до них досить слабо вивчені і відображені синтаксономічно фітоценози, що взаємно заміщаються впродовж вегетаційного періоду, без значних едифікаторних взаємовпливів на одних і тих же ділянках. Причому йдеться не лише про ліхено- альго- та бріоценози, а й про такі, що формуються за участю судинних рослин. При дослідженні сезонної (ранньовесняної) рослинності Придніпровського Лісостепу в околицях міста Канів на ділянках з однотипним рослинним покривом виявлено вторинні, або напів-природні угруповання весняних багаторічників, ефемероїдів та ефемерів озимого типу проростання на легких ущільнених субстратах, які влітку пересихають. Для верхніх шарів ґрунтового профілю характерна швидка мінералізація органіки в після-зимовий період, з вологим ґрунтом. Ці фітоценози найчастіше зустрічаються у формі плям, смуг вздовж стежок та доріг, на техногенних елементах рельєфу. Для опису вибирались ділянки з однотипним рослинним покривом, де переважаючу роль відігравали види відповідної біоморфи та феноритмотипу. Такі фітоценози тут займають площі від кількох метрів квадратних до кількох ар. Всі описи виконані в межах єдиної площі розміром 4 м2. За наявністю спільних діагностичних видів, на наш погляд досліджені угруповання наразі доречно віднести до класу Poetea bulbosae Rivas Goday et Rivas-Mart. in Rivas-Mart. 1978. Діагностичне значення підсилюється за рахунок зростання в досліджених угрупованнях також ряду весняних коротко-вегетуючих озимих монокарпіків. Більшість цих видів нашої флори, вказуються як діагностичні для класів: Koelerio-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novák 1941; Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955; Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947. Таке тлумачення є наслідком їх частого трапляння у фітоценозах цього типу, але не відповідає біоморфо-феноритмотипічному статусу головних едифікаторів угруповань цих класів. Основними елементами для Koelerio-Corynephoretea canescentis є еуксерофільні граміноїдні літньовегетуючі гемікриптофіти, для Sedo-Scleranthetea – літньовегетуючі сукулентні хамефіти та гемікриптофіти, для Festuco-Brometea – літньовегетуючі мегатрофні ксерофіти широкого біоморфологічного спектру. Стосовно обговорюваної групи рослин слід зазначити, що вони зустрічаються як у складі угруповань вказаних класів, так і можуть формувати невеликі за площею зростання своєрідні фітоценози із визначальним впливом у них. Ідентифікація цих рослинних угруповань за участю геліофільних ефемероїдів та озимих ефемерів дозволила описати нову асоціацію Anisantho tectorii-Poetum bulbosae ass. nova з трьома субасоціаціями (plantaginetosum, buglossoidetosum, typicum), яка віднесена до складу нового союзу Anisantho tectorii-Poeion bulbosae all. nova, який ввійшов до порядку Poetalia bulbosae Rivas Goday et Rivas-Mart. in Rivas Goday et Lodero 1970 класу Poetea bulbosaе, що охоплює середземноморські угруповання сезонних багаторічників та ефемероїдів. Частина досліджених угруповань віднесені до асоціації Veronico dillenii-Secalietum sylvestris Shevchyk et V.Solomakha 1996 (союз Koelerion glaucae Volk 1931, порядок Festucetalia vaginatae Soó 1957) класу Koelerio-Corynephoretea canescentis. During seasonal explorations (early spring) of the Dnipro Forest-Steppe vegetation in the outskirs of Kaniv city plant communities (34 releves) which names are absent in the list of syntaxa of Ukrainian vegetation have been identified. They are mostly secondary or semi-natural plant groups of spring perennials, ephemera and ephemeroids with winter type germination on light condensed substrates, drying out in summer. The upper stratums of the soil profile are characterized by the rapid mineralization of organic matter after the winter period with wet soil. These phytocoenoses are most often found as the spots, streaks along paths and roads, on antropogenic elements of relief. According to the presence of common diagnostic species – Medicago lupulina, Erodium cicutarium, Plantago lanceolata, Poa bulbosa, Lolium perenne, the investigated plant groups should belong to the class Poetea bulbosae which nominally is given in “The Review of Ukrainian vegetation”. Diagnostic value is increased due to growth in investigated groups as well Buglossoides czernjajevii, Valerianella locusta, Lamium amplexicaule, Arabidopsis thaliana, Veronica hederifolia, V. persica, V. verna, Erophila verna, Anisantha tectorum, Draba nemorosa, Ranunculus illyricus etc. Most of these species in Ukrainian flora are indicated as diagnostic for classes: Koelerio-Corynephoretea canescentis, Sedo-Scleranthetea, Festuco-Brometea. Such interpretation is a consequence of their frequent presence in this type phytocoenoses but does not correspond to the biomorpho-phenotypic type status of the main aedificators of these classes groups. The main elements for Koelerio-Corynephoretea canescentis are euxerophilous cereals summer-vegetation hemicryptophytes, for Sedo-Scleranthetea – summer-vegetation succulent hamephytes and hemicryptophytes, for Festuco-Brometea – summer-vegetation megatrophic xerophytes with wide biomorphological spectrum. As for the discussed group of plants, it should be noted that they occur in groups of these classes and can form small area phytocoenoses with predominance and determining influence. Identification of these plant groups with the participation of heliophilic ephemeroids and winter ephemera promotes to describe the new association Anisantho tectorii-Poetum bulbosae ass. nova with three sub-associations (plantaginetosum, buglossoidetosum, typicum) included to the new alliance Anisantho tectorii-Poeion bulbosae all. nova from the order Poetalia bulbosae and class Poetea bulbosae including the Mediterranean plant groups of seasonal perennials and ephemera. The part of investigated plant groups are attributed to association Veronico dillenii-Secalietum sylvestris (Koelerion glaucae, order Festucetalia vaginatae) of the class Koelerio-Corynephoretea canescentis. При исследовании сезонной (ранневесенней) растительности Приднепровской Лесостепи в окрестностях города Канев на участках с однотипным растительным покровом обнаружено растительные сообщества (34 описания), единицы которых отсутствуют в списке синтаксонов растительности Украины. Это преимущественно вторичные или полуприродные сообщества весенних многолетников, эфемероидов и эфемеров озимого типа прорастания на легких, уплотненных субстратах, пересыхающих летом. Для верхних слоев почвенного профиля характерна быстрая минерализация органики в послезимний период, с влажной почвой. Эти фитоценозы чаще всего встречаются в форме пятен, полос вдоль троп и дорог, на техногенных элементах рельефа. При наличии общих диагностических видов – Medicago lupulina, Erodium cicutarium, Plantago lanceolata, Poa bulbosa, Lolium perenne – исследованные сообщества должны принадлежать к приведенному номинально в «Обзоре растительности Украины» классу Poetea bulbosae. Диагностическое значение усиливается за счет роста в исследованных сообществах также Buglossoides czernjajevii, Valerianella locusta, Lamium amplexicaule, Arabidopsis thaliana, Veronica hederifolia, V. persica, V. verna, Erophila verna, Anisantha tectorum, Draba nemorosa, Ranunculus illyricus и др. Большинство этих видов нашей флоры указываются как диагностические для классов: Koelerio-Corynephoretea canescentis, Sedo-Scleranthetea, Festuco-Brometea. Такое толкование является следствием их частой встречаемости в фитоценозах этого типа, но не соответствует биоморфо-феноритмотипичному статусу главных эдификаторов сообществ этих классов. Основными элементами ценозов Koelerio-Corynephoretea canescentis являются эуксерофильные граминоидные летневегетирующие гемикриптофиты, Sedo-Scleranthetea – летневегетирующие суккулентные хамефиты и гемикриптофиты, Festuco-Brometea – летневегетирующие мегатрофные ксерофиты широкого биоморфологичного спектра. Относительно обсуждаемой группы растений следует отметить, что они встречаются как в составе сообществ указанных классов, так и могут формировать небольшие по площади роста, но своеобразные фитоценозы с преобладанием и определяющим влиянием в них. Идентификация этих растительных сообществ с участием гелиофильных эфемероидов и озимых эфемеров позволила описать новую ассоциацию Anisantho tectorii-Poetum bulbosae ass. nova с тремя субассоциациями (plantaginetosum, buglossoidetosum, typicum), которая отнесена в состав нового союза Anisantho tectorii-Poeion bulbosae all. nova, который вошел в порядок Poetalia bulbosae класса Poetea bulbosaе, охватывающей средиземноморские сообщества сезонных многолетников и эфемероидов. Часть исследованных описаний отнесена к ассоциации Veronico dillenii-Secalietum sylvestris (союз Koelerion glaucae, порядок Festucetalia vaginatae) класса Koelerio-Corynephoretea canescentis. uk_UA
dc.subject угруповання геліофільних ефемероїдів та озимих ефемерів uk_UA
dc.subject метод Браун-Бланке uk_UA
dc.subject клас Poetea bulbosae uk_UA
dc.subject клас Koelerio-Corynephoretea canescentis uk_UA
dc.subject Придніпровський Лісостеп uk_UA
dc.subject heliophylous ephemeroids and winter ephemera plant groups uk_UA
dc.subject Braun-Blanquet method uk_UA
dc.subject Poetea bulbosae class uk_UA
dc.subject Koelerio-Corynephoretea canescentis class uk_UA
dc.subject Dnipro Forest-Steppe uk_UA
dc.subject сообщества гелиофильных эфемероидов и озимых эфемеров uk_UA
dc.subject метод Браун-Бланке uk_UA
dc.subject класс Poetea bulbosae, uk_UA
dc.subject класс Koelerio-Corynephoretea canescentis, uk_UA
dc.subject Приднепровская лесостепь uk_UA
dc.title Синтаксономія угруповань геліофільних ефемероїдів та озимих ефемерів сезонної (ранньовесняної) рослинності Придніпровського Лісостепу (Україна) uk_UA
dc.title.alternative Syntaxonomy of heliophylous ephemeroids and winter ephemera plant groups of seasonal (early spring) vegetation on the Dnipro Forest-Steppe (Ukraine). uk_UA
dc.title.alternative Синтаксономия сообществ гелиофильных эфемероидов и озимых эфемеров сезонной (ранневесенней) растительности Приднепровской Лесостепи (Украина). uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account