DSpace Repository

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Show simple item record

dc.contributor.author Гринюк, Д. Ю.
dc.contributor.author Grynuk, D. Yu.
dc.date.accessioned 2018-07-25T07:22:21Z
dc.date.available 2018-07-25T07:22:21Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6944
dc.description Гринюк, Д. Ю. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ / Д. Ю. Гринюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. – Херсон, 2018. – Вип. 8. – С. 39-45. uk_UA
dc.description.abstract Економічний потенціал будь-якого регіону впливає на його конкурентні позиції та забезпе- чує регіональний розвиток господарського комплексу. Саме тому важливим є вивчення сучасного стану даного потенціалу для кожного регіону, щоб зрозуміти, в яких умовах та під впливом яких чинників формується регіональна конкурентоспроможність економічного потенціалу. Позицію- вання регіонів України за рівнем розвитку економічного потенціалу дозволяє зрозуміти особли- вості їх конкурентоспроможності. Экономический потенциал любого региона влияет на его конкурентные позиции и обеспечи- вает региональное развитие хозяйственного комплекса. Именно поэтому важным является изу- чение современного состояния данного потенциала для каждого региона, чтобы понять, в каких условиях и под влиянием каких факторов формируется региональная конкурентоспособность экономического потенциала. Позиционирование регионов Украины по уровню развития эконо- мического потенциала позволяет понять особенности их конкурентоспособности. The economic potential of region influences its competitive positions and the regional development of the economic complex. It is important to study the current state of this potential for each region in order to understand conditions and influence factors of the regional competitiveness of the economic potential is formed. The positioning of the regions of Ukraine in terms of the level of economic potential development makes it possible to reveal the features of their competitiveness. uk_UA
dc.subject економічний потенціал, конкурентоспроможність регіону, кластеризація регіонів, Київська область. uk_UA
dc.subject экономический потенциал, конкурентоспособность региона, кластеризация регионов, Киевская область. uk_UA
dc.subject economic potential, regional competitiveness, clustering of regions, Kyiv region. uk_UA
dc.title ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ uk_UA
dc.title.alternative ECONOMIC POTENTIAL AND ITS INFLUENCE ON THE COMPETITIVENESS OF THE KYIV REGION uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account