DSpace Repository

КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Show simple item record

dc.contributor.author Васильєва, О. В.
dc.contributor.author Васильева, О. В.
dc.contributor.author Vasyliva, O. V.
dc.date.accessioned 2014-12-18T10:38:00Z
dc.date.available 2014-12-18T10:38:00Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/566
dc.description Васильєва, О. В. Критерії та рівні сформованості комунікативної компетентності молодших школярів / О. В. Васильєва // Педагогічний альманах : зб. наук. праць / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) та ін. - Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Вип. 20. – С. 16-22. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто основні критерії сформованості комунікативної компетентності учнів початкових класів, а саме когнітивний, емоційно- ціннісний, поведінково-регулятивний. Розглянуто рівні її сформованості в молодших школярів. Автором досліджено основні показники рівнів сформованості комунікативної компетентності. Проаналізовано вимоги до оцінювання таких видів роботи як складання діалогів, монологічних висловлювань, написання творів. Охарактеризовано вимоги щодо оцінювання знань про мову й мовлення та мовні уміння й навички учнів початкової ланки освіти. Проаналізовано критерії оцінювання навичок мовленнєвої діяльності (оцінювання зв’язних висловлювань). uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрены основные критерии сформированности коммуникативной компетентности учащихся начальных классов, а именно когнитивный, эмоционально-ценностный, поведенчески-регулятивный. Рассмотрены уровни ее сформированности у младших школьников. Автором исследованы основные показатели уровней коммуникативной компетентности. Проанализированы требования к оценке таких видов деятельности как составление диалогов, монологических высказываний, написание сочинений. Охарактеризованы требования к оцениванию знаний о языке и речи и речевые умения и навыки учащихся начальной школы. Проанализированы требования относительно критериев оценки навыков речевой деятельности (оценка связных высказываний).
dc.description.abstract The article is devoted to the basic criteria forming of communicative competence of primary school pupils, namely cognitive, emotional and evaluative, behavioralregulatory. The levels of the communicative competence are analyzed in the article. The author investigates the levels of key indicators of communicative competence. The criteria to dialogue and monologue speaking is given in the article. The requirements for assessment of knowledge of language and speech skills and abilities of elementary-level education are analyzed. The requirements for evaluation criteria speech activity skills (assessment of speaking) are suggested by the author. The main attention is paid to the idea that consideration of the basic criteria of communicative competence in primary school is of great importance in elementary education, promotes interpersonal communication. The level of formation of communicative skills depends on the f vocabulary of younger pupils and the ability to use the variety of the language grammar in expression of own ideas.
dc.subject комунікативна компетентність uk_UA
dc.subject початкова школа uk_UA
dc.subject молодші школярі uk_UA
dc.subject критерії uk_UA
dc.subject рівні uk_UA
dc.subject уміння uk_UA
dc.subject навички uk_UA
dc.subject коммуникативная компетентность uk_UA
dc.subject начальная школа uk_UA
dc.subject младшие школьники uk_UA
dc.subject критерии uk_UA
dc.subject уровни uk_UA
dc.subject умения uk_UA
dc.subject навыки uk_UA
dc.subject communicative competence uk_UA
dc.subject elementary school uk_UA
dc.subject younger students uk_UA
dc.subject the criteria level uk_UA
dc.subject abilities uk_UA
dc.subject skills uk_UA
dc.title КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ uk_UA
dc.title.alternative КРИТЕРИИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ uk_UA
dc.title.alternative CRITERIA AND LEVELS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Педагогічний факультет
    Кафедра педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти. Кафедра теорії та методики дошкільної та початкової освіти. Кафедра спеціальної освіти

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account