DSpace Repository

Applied research aspect of social expectations of personality in english scientific literature

Show simple item record

dc.contributor.author Popovych, I. S.
dc.contributor.author Попович, І. С.
dc.date.accessioned 2017-07-17T09:49:06Z
dc.date.available 2017-07-17T09:49:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/3293
dc.description Popovych, I. S. Applied research aspect of social expectations of personality in english scientific literature / I. S. Popovych // Problems of Modern Psychology : Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine / scientific editing by S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva. – Kamianets-Podilskyi : Aksioma, 2016. – Issue 31. – P. 355–366. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто застосування теорії очікувань у стратегії продуктивності організації, цілепокладанні та мотивації співробітників, організаційній взаємодії, системі прийняття рішення, у виборі професії, прогнозуванні продуктивності діяльності (O.Behling, G.De Sanctis, R.J.House, J.Lawler, F.C.Lunenburg, R.S.Schuler, F.A.Starke та ін.). Проаналізовано соціальний зміст очікувань в контексті групових динамічних процесів, інтерактивний ефект між сприйняттям й мотиваційними здібностями, реалізацію теорії очікуваної тривалості (J.Butler, T.Connolly, K.Darboe, L.E.Miller, G.Wolf та ін.). Вивчено праці, у яких дослідники прийшли до висновку, що повторне закріплення насилля сприяє розвитку агресивності особистості через формування ворожих очікувань (C.A.Anderson, B.J.Bushmann). Показано, як за допомогою теорії очікувань можна пояснити вживання та зловживання алкоголем (A.R.Baldwin, T.P.S.Oei). Зроблено висновок, що значна частина сучасних прикладних досліджень базуються на поєднанні мотиваційних теорій очікувань (E.E.Lawler, H.Peak, L.W.Porter, V.H.Vroom). Звернуто увагу, що теорія очікувань дозволяє не тільки досліджувати взаємозв’язок між мотивацією та намірами блогерів, а й фактично координувати його (H.Liao, S.Liu, Y.Zeng). Зазначено, що фармакологічні плацебо-ефекти в організмі людини є повністю зумовленими очікуваннями (J.Podd, S.Stewart-Williams). Встановлено, що велика частина досліджень очікувань з прикладним характером базується на загальноприйнятих теоріях очікувань і доволі часто є перевіркою, спростуванням чи доповненням наукових здобутків попередників, почасти наукові пошуки націлені на розв’язання прикладних завдань сьогодення та вирішення актуальних соціальних проблем. В статье рассмотрено применение теории ожиданий в стратегии производительности организации, целеполагании и мотивации сотрудников, организационном взаимодействия, системе принятия решения, в выборе профессии, прогнозировании продуктивности деятельности (O.Behling, G.De Sanctis, J.Lawler, F.C.Lunenburg, R.J.House, R.S.Schuler, F.A.Starke и др.). Проанализирован социальный смысл ожиданий в контексте групповых динамических процессов, интерактивный эффект между восприятием и мотивационными способностями, реализация теории ожидаемой продолжительности (J.Butler, T.Connolly, K.Darboe, L.E.Miller, G.Wolf и др.). Изучены труды, в которых исследователи пришли к выводу, что повторное закрепление насилия способствует развитию агрессивности личности через формирование враждебных ожиданий (C.A.Anderson, B.J.Bushmann). Показано как с помощью теории ожиданий можно объяснить употребление и злоупотребление алкоголем (A.R.Baldwin, T.P.S.Oei). Сделан вывод, что значительная часть современных прикладных исследований базируются на сочетании мотивационных теорий ожиданий (E.E.Lawler, H.Peak, L.W.Porter, V.H.Vroom). Акцентировано внимание, что теория ожиданий позволяет не только исследовать взаимосвязь между мотивацией и намерениями блоггеров, но и фактически координировать ее (H.Liao, S.Liu, Y.Zeng). Отмечено, что фармакологические плацебо-эффекты в организме человека полностью обусловлены ожиданиями (J.Podd, S.Stewart-Williams). Установлено, что большая часть исследований ожиданий прикладного характера, базируется на общепринятых теориях ожиданий и довольно часто является проверкой, опровержением или дополнением научных достижений предшественников, отчасти научные исследования нацелены на решение важных задач и актуальных социальных проблем. uk_UA
dc.subject очікування uk_UA
dc.subject соціальні очікування особистості uk_UA
dc.subject ретроспективний аналіз uk_UA
dc.subject ворожі очікування uk_UA
dc.subject очікувана тривалість uk_UA
dc.subject плацебо-ефекти uk_UA
dc.subject очікувана поведінка uk_UA
dc.subject ожидания uk_UA
dc.subject социальные ожидания личности uk_UA
dc.subject ретроспективный анализ uk_UA
dc.subject враждебные ожидания uk_UA
dc.subject ожидаемая продолжительность uk_UA
dc.subject плацебо-эффекты uk_UA
dc.subject ожидаемое поведение uk_UA
dc.subject expectations uk_UA
dc.subject social expectations of personality uk_UA
dc.subject retrospective analysis uk_UA
dc.subject hostile expectations uk_UA
dc.subject expectancy uk_UA
dc.subject placebo-effects uk_UA
dc.subject expected behavior uk_UA
dc.title Applied research aspect of social expectations of personality in english scientific literature uk_UA
dc.title Прикладний аспект досліджень соціальних очікувань особистості в англомовній науковій літературі


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account