DSpace Repository

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ІНТЕРАКТИВНІ ДОДАТКИ ТА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТАЛАНТУ ТА КРЕАТИВНОСТІ

Show simple item record

dc.contributor.author Левченко, М.
dc.contributor.author Терешенко, Н.
dc.contributor.author Кузнецов, С.
dc.date.accessioned 2024-06-08T07:02:49Z
dc.date.available 2024-06-08T07:02:49Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/19473
dc.description Терешенко, Н. Мистецька освіта в сучасному світі : інтерактивні додатки та онлайн-платформи для розвитку таланту та креативності / М. Левченко, Н. Терешенко, С. Кузнецов // Інноваційна педагогіка. Вип. 70. Том 2. 2024. С. 198-202. uk_UA
dc.description.abstract Нині мистецька освіта функціонує у період цифрової глобалізації, що зумовлює трансформацію методик й інструмен тів педагогічної діяльності. У нових умо вах набули актуальності індивідуальний підхід у навчальному процесі, гуманізація, неперервна освіта, дистанційне, змішане й онлайн-навчання, гейміфікація, мікро навчання тощо, які сприяють активному впровадженню інтерактивних техноло гій. Ключовим принципом сучасної освіти, зокрема, мистецької, є реалізація особистої орієнтації здобувачів вищої освіти, що спря мована на розвиток таланту й креатив ності. Метою статті є здійснення аналі тичного огляду інтерактивних додатків і онлайн-платформ для розвитку креативно творчого потенціалу в мистецькій освіті. Для реалізації мети були використані такі методи й підходи дослідження: аналіз і син тез, класифікація, індукція та аксіологічний підхід. У статті проаналізовано стан соці альної реальності та наведено причини й аргументи у потребі розвитку креативного мислення. Розглянуто мистецьку освіту як обов’язковий компонент культурної цін ності, що має важливе значення для збере ження самобутності народу та національ ної культурної спадщини. Класифіковано цифрові додатки й онлайн-платформи для здобувачів вищої освіти і викладачів, що роз вивають когнітивні навички, креативність і талант за такими напрямами: хореографія, образотворче та музичне мистецтво. Для ефективного використання інтерактив них технологій у мистецькій освіті, було розглянуто особливості формування креа тивно-творчих навичок у здобувачів вищої освіти Херсонського державного універси тету факультету культури і мистецтв, зважаючи на зарубіжний досвід у розвитку мистецької освіти. Отримані результати дослідження мають теоретичне й прак тичне значення, оскільки можуть бути використані як додатковий матеріал під час читання лекцій та проведення семіна рів. У свою чергу, наведений огляд інновацій них технологій сприятиме удосконаленню організації художнього освітнього процесу у закладах вищої освіти. Nowadays, art education is functioning in the period of digital globalization, which leads to the transformation of methods and tools of peda gogical activity. Modern trends in the education system: individual approach in the educational process, humanization, lifelong learning, online learning, distance, blended, mobile learning, gamification, microlearning, etc. contribute to the active implementation of interactive tech nologies. A key principle of modern education, including art education, is the implementation of students’ personal orientation aimed at devel oping talent and creativity. The purpose of the article is to provide an analytical review of inter active applications and online platforms for the development of creative and creative potential in art education. To achieve this goal, the following research methods and approaches were used: analysis and synthesis, classification, induction, and axiological. Based on the results of the five tasks, the article analyzes the state of social reality and provides reasons and arguments for the need to develop creative thinking. Art edu cation is considered as a mandatory component of cultural value, which is important for preserv ing the identity of the people and cultural heri tage. Digital applications and online platforms for students and teachers that develop cogni tive skills, creativity and talent are classified in the following areas: choreography, visual arts, music. To ensure the effective use of interactive technologies in art education, the article con siders the peculiarities of forming creative and creative skills in students of Kherson State Uni versity, Faculty of Culture and Arts, taking into account foreign experience in the development of art education. The results obtained in the arti cle are of theoretical and practical importance, as they can be used as additional material in lectures and seminars. The review of innovative technologies will help to improve the organiza tion of the artistic educ uk_UA
dc.subject креативне мислення uk_UA
dc.subject мистецтво uk_UA
dc.subject художній освітній процес uk_UA
dc.subject культура uk_UA
dc.subject іnnovative technologies uk_UA
dc.subject creative thinking uk_UA
dc.subject art uk_UA
dc.subject artistic educational process uk_UA
dc.subject culture uk_UA
dc.subject інноваційні технології uk_UA
dc.title МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ІНТЕРАКТИВНІ ДОДАТКИ ТА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТАЛАНТУ ТА КРЕАТИВНОСТІ uk_UA
dc.title.alternative ART EDUCATION IN TODAY’S WORLD: INTERACTIVE APPLICATIONS AND ONLINE PLATFORMS FOR THE DEVELOPMENT OF TALENT AND CREATIVITY uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account