DSpace Repository

ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ АДАПТИВНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ

Show simple item record

dc.contributor.author Копилова, С. В.
dc.contributor.author Копылова, С. В.
dc.contributor.author Kopylova, S. V.
dc.date.accessioned 2016-05-24T13:43:33Z
dc.date.available 2016-05-24T13:43:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/1859
dc.description Копилова, С. В. Технологічні засади підготовки магістрів соціальної роботи в умовах адаптивної соціально-педагогічної системи / С. В. Копилова // Вісник Глухівського нац. пед. ун-ту ім. О. Довженка : зб. наук. праць / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2015. - Вип. 29. – С. 31-38. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто технологічний аспект вирішення проблеми підвищення ефективності підготовки магістрів соціальної роботи в умовах адаптивної соціально- педагогічної системи. Увагу зосереджено на технології організації орієнтувальної діяльності магістрів соціальної роботи, яка є складовою цілісної технологічної моделі взаємодії студентів і викладачів, диференційованої відповідно до етапу професійної підготовки. Ця технологія є органічно пов’язаною з технологією управління навчальною діяльністю студентів та технологією створення ситуацій організованого групового спілкування. В статье рассмотрен технологический аспект проблемы повышения эффективности подготовки магистров социальной работы в условиях адаптивной социально-педагогической системы. Внимание сосредоточено на технологии организации ориентировочной деятельности магистров социальной работы, которая является составной целостной технологической модели взаимодействия студентов и преподавателей, дифференцированной соответственно этапа профессиональной подготовки. Эта технология связана с технологией управления учебной деятельностю студентов и технологией создания ситуаций организованного групового общения. The article describes the technological aspect of the problem of increasing the efficiency of training the masters of social work in the conditions of adaptive social-pedagogical system. The focus on technology organization orienting activity masters of social work, which is included in the model of interaction between student's and teachers, differentiated, respectively training phase. This technology is related to technology management of educational activity of students and technology creating situations of an organized group communication. uk_UA
dc.subject адаптивна соціально-педагогічна система uk_UA
dc.subject професійна підготовка магістрів соціальної роботи uk_UA
dc.subject технологія організації орієнтувальної діяльності uk_UA
dc.subject технологія упорядкованої взаємодії суб’єктів професійної підготовки uk_UA
dc.subject технологія активізації через згоду uk_UA
dc.subject освітній навігатор uk_UA
dc.subject адаптивная социально-педагогическая система uk_UA
dc.subject профессиональная подготовка магистров социальной работы uk_UA
dc.subject технология организации ориентировочной деятельности uk_UA
dc.subject технология упорядоченного взаимодействия субъектов профессиональной подготовки uk_UA
dc.subject технология активизации через согласие, образовательный навигатор uk_UA
dc.subject adaptive social-pedagogical system uk_UA
dc.subject professional training masters of social work uk_UA
dc.subject technology organizations orienting activity uk_UA
dc.subject technology orderly interaction of subjects of training uk_UA
dc.subject technology activation through consent uk_UA
dc.subject educational navigator uk_UA
dc.title ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ АДАПТИВНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ uk_UA
dc.title.alternative ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ АДАПТИВНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ uk_UA
dc.title.alternative TECHNOLOGICAL BASIS OF TRAINING THE MASTER OF SOCIAL WORK IN THE ADAPTIVE SOCIAL-PEDAGOGICAL SYSTEM uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account