DSpace Repository

ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ НА ЕТАПІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Show simple item record

dc.contributor.author Лукавий, С. В.
dc.date.accessioned 2021-07-13T10:24:46Z
dc.date.available 2021-07-13T10:24:46Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/14633
dc.description Лукавий, С. В. Використання віртуального експерименту у процесі навчання фізики на етапі базової середньої освіти = The use of a virtual experiment in the process of teaching physics at the stage of basic secondary education: кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / С. В. Лукавий ; наук. керівник к.п.н., доц. Н. О. Єрмакова-Черченко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т комп’ютерних наук, фізики та математики, Кафедра фізики та методики її навчання. – Херсон: ХДУ, 2021. – 39 с. uk_UA
dc.description.abstract Робота присвячена висвітленню методики використання віртуального фізичного експерименту у процесі навчання фізики на етапі базової середньої освіти. В умовах стрімкого розвитку освіти та засобів інформаційно-комунікаційних технологій, всесвітньої пандемія вірусу, освітні заклади змушені переходити з очної на дистанційну та змішану форми навчання. Особливих змін при цьому потребує викладання фізики, оскільки викладання даного предмету потребує використання фізичного експерименту. У зв’язку з цим актуальним стає використання віртуального фізичного експерименту. У роботі проведений аналіз сучасних програмних засобів, які дозволяють провести віртуальний фізичний експеримент в он-лайн режимі, визначені дидактичні умови використання віртуального експерименту та розроблені методичні рекомендації викладання розділу «Рух і взаємодія. Закони збереження» (9 клас) з використанням інтерактивного ресурсу Apps on Physics Walter Fendt. The work is devoted to the coverage of the method of using a virtual physical experiment in the process of teaching physics at the stage of basic secondary education. With the rapid development of education and information and communication technologies, the global pandemic of the virus, educational institutions are forced to move from full-time to distance and blended learning. The teaching of physics needs special changes, because the teaching of this subject requires the use of physical experiment. Therefore, the use of a virtual physical experiment becomes relevant. The analysis of modern software tools that allow to conduct a virtual physical experiment online, the didactic conditions of using a virtual experiment and developed guidelines for teaching the section "Movement and interaction. Laws of Conservation ” (Grade 9) using the interactive resource Apps on Physics Walter Fendt uk_UA
dc.subject освітній процес uk_UA
dc.subject заклади загальної середньої освіти uk_UA
dc.subject фізичний експеримент uk_UA
dc.subject віртуальний фізичний експеримент uk_UA
dc.subject educational process uk_UA
dc.subject institutions of general secondary education uk_UA
dc.subject physical experiment uk_UA
dc.subject virtual physical experiment uk_UA
dc.title ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ НА ЕТАПІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ uk_UA
dc.title.alternative THE USE OF A VIRTUAL EXPERIMENT IN THE PROCESS OF TEACHING PHYSICS AT THE STAGE OF BASIC SECONDARY EDUCATION uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account