DSpace Repository

Психологія управління закладом освіти морського профілю

Show simple item record

dc.contributor.author Проскуренко, А. М.
dc.date.accessioned 2021-02-04T11:42:41Z
dc.date.available 2021-02-04T11:42:41Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13462
dc.description Проскуренко, А. М. Психологія управління закладом освіти морського профілю Psychology of marine education institution management : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / А. М. Проскуренко ; наук. керівник д.п.н., професор В. Л. Федяєва ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, ф-т бізнесу і права, кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту ім. проф. Є. Петухова. – Херсон : ХДУ, 2020. – 55 с. uk_UA
dc.description.abstract У науковій роботі вивчено особливості освітнього менеджменту в закладах освіти морського профілю, розкрито психологічні аспекти управління відповідно до специфіки роботи з підготовки професійних кадрів у них. Визначено, що освітній менеджмент у закладах морського профілю має свою психологічну складову і базується на теоретичних складових є частиною загального менеджменту, за професійними ознаками і характеризується впливом суб’єкта управління (керівника закладу того чи того рівня або профілю) на об’єкт управління (освітній процес, партнерство закладу освіту і роботодавців, міжнародне співробітництво). З’ясовано, що управління навчальним закладом морського профілю характеризується взаємовпливом двох підсистем – керуючою (планування, накази, розпорядження, збори, науково-методичні об’єднання, ради) і керованою, у якій відбувається реалізація організаційно-педагогічного забезпечення освітнього процесу та професійної підготовки. Освітній менеджмент в закладах морської освіти базується на загальних закономірностях, функціях управлінської структури, методах та формах управління, які класифіковані за змістом, спрямованістю, організаційними формами. The scientific work studies the features of educational management in educational institutions of maritime profile, reveals the psychological aspects of management in accordance with the specifics of the work on training professionals in them. It is determined that educational management in marine institutions has its psychological component and is based on theoretical components is part of general management, on professional grounds and is characterized by the influence of the subject of management (head of an institution of a certain level or profile) on the object of management process, partnership of educational institution and employers, international cooperation). It was found that the management of a maritime educational institution is characterized by the interaction of two subsystems - management (planning, orders, instructions, meetings, scientific and methodological associations, councils) and managed, which is the implementation of organizational and pedagogical support of the educational process and training . Educational management in maritime education institutions is based on general laws, functions of the management structure, methods and forms of management, which are classified by content, focus, organizational forms. uk_UA
dc.subject Освітні заклади морського профілю uk_UA
dc.subject менеджмент освітніми установами uk_UA
dc.subject професійна підготовка курсантів морських вузів uk_UA
dc.subject управління освітнім процесом uk_UA
dc.subject Maritime educational institutions uk_UA
dc.subject management of educational institutions uk_UA
dc.subject professional training of cadets of maritime universities uk_UA
dc.subject management of the educational process uk_UA
dc.title Психологія управління закладом освіти морського профілю uk_UA
dc.title.alternative Psychology of marine education institution management uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account