DSpace Repository

Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю сучасного підприємства

Show simple item record

dc.contributor.author Весторопський, Є.В.
dc.date.accessioned 2021-02-03T12:53:55Z
dc.date.available 2021-02-03T12:53:55Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13456
dc.description Весторопський, Є.В. Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю сучасного підприємства = Іmprovement of the competitiveness management system of a modern enterprise : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Є. В. Весторопський ; наук. керівник к.е.н., доц. С. М. Євтухова ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т бізнесу і права, Кафедра економіки, менеджменту і адміністрування. – Херсон : ХДУ, 2020. – 79 с. uk_UA
dc.description.abstract Ринкова система господарювання вимагає від підприємств постійного підвищення рівня своєї конкурентоспроможності. Конкурентні переваги організаії закладаються ще на стадії постановки цілей і розробки стратегій. Якщо ще недавно діяльність більшості підприємств була спрямована на завоювання частки ринку, то сьогодні провідні компанії зміщують акценти в стратегії свого розвитку на збільшення числа постійних клієнтів. Більш того, протягом останніх двадцяти років спостерігався процес важливих зрушень в економіці та відповідних змін в сутності конкурентної позиції. Навряд чи процес формування і реалізації стратегії зміцнення конкурентної позиції будь-коли мав таке вирішальне значення, яке він має зараз, коли зростання компаній в усьому світі сповільнилося, а поведінка конкурентів на ринку говорить про те, що динаміка конкуренції стала більш швидко. Тому саме в ході конкуренції стає ясно, наскільки нововведення компанії, створення спільної корпоративної культури або реалізації вибраної стратегії сприяють її ефективності. The market system of management requires companies to constantly increase the level of their competitiveness. Competitive advantages of the organization are laid at the stage of goal setting and strategy development. If until recently the activities of most companies were aimed at gaining market share, today the leading companies are shifting the emphasis in their development strategy to increase the number of regular customers. Moreover, over the last twenty years there has been a process of important changes in the economy and corresponding changes in the essence of the competitive position. It is unlikely that the process of forming and implementing a strategy to strengthen the competitive position has ever been as crucial as it is now, when the growth of companies around the world has slowed, and the behavior of competitors in the market suggests that the dynamics of competition has become faster. Therefore, it is in the course of competition that it becomes clear to what extent the company's innovations, the creation of a common corporate culture or the implementation of the chosen strategy contribute to its effectiveness. uk_UA
dc.subject конкурентоспроможність uk_UA
dc.subject фактор uk_UA
dc.subject конкуренція uk_UA
dc.subject стратегія uk_UA
dc.subject аналіз uk_UA
dc.subject продукція uk_UA
dc.subject factor uk_UA
dc.subject competition uk_UA
dc.subject strategy uk_UA
dc.subject analysis uk_UA
dc.title Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю сучасного підприємства uk_UA
dc.title.alternative Іmprovement of the competitiveness management system of a modern enterprise uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account