DSpace Repository

Гастрономічні фестивалі та їх значення для брендингу території

Show simple item record

dc.contributor.author Cимоньянц, С. М.
dc.date.accessioned 2021-01-25T14:12:08Z
dc.date.available 2021-01-25T14:12:08Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13280
dc.description Cимоньянц, С. М. Гастрономічні фестивалі та їх значення для брендингу території = Gastronomic festivals and their significance for the branding of the territory : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / С. М. Cимоньянц ; наук. керівник к.е.н., доц. В. Ф. Яровий ; Міністерство освіти і науки України; Херсонський Державний університет, Ф-т бізнесу і права, Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. – Херсон : ХДУ, 2020. - 40 с. uk_UA
dc.description.abstract У всьому світі туризм є важливою сферою економіки, а один із його видів – гастрономічний туризм має великі перспективи не тільки у зарубіжних країнах, а й в Україні. Важливими чинниками розвитку цього виду туризму є гастрономічні свята та фестивалі. Актуальність теми магістерської роботи зумовлена тим, що в нашій країні недостатньо уваги приділяється розвитку гастрономічно-фестивального туризму та пошуку інструментів брендування та просування громад. Сьогодні, коли реформа децентралізації дала територіальним громадам більше можливостей для вирішення питань розвитку своєї території, як ніколи постало питання про пошук інструментів туристичної привабливості українських громад. Метою нашого дослідження є аналіз розвитку гастрономічного туризму в туристично розвинених країнах та в Україні, доцільність використання фестивалів, як ресурсу для розвитку брендингу території, пошук шляхів розвитку гастрономічного туризму в Південному регіоні України та, зокрема, у сільських громадах. Для виконання поставлених завдань нами було проведено аналіз ресурсного потенціалу Херсонщини та Станіславської об‘єднаної територіальної громади. У результаті проведеного аналізу було визначено, що базовим брендом сільських територій має бути агропродовольчий бренд, пов‘язаний із продукцією, що вирощується на даних територіях, та стравами, що готуються з місцевих продуктів. І, територія Херсонщини має всі необхідні сприятливі умови для популяризації сільського гастрономічного туризму. Практичну значущість проведених досліджень ми використали при розробці проєкту гастрономічного фестивалю «Рибний день в Станіславі», який може бути започаткованим та проводитись кожного року на постійній основі, що залучить в громаду нових інвесторів, потоки туристів, створить позитивний імідж громади та стимул для розвитку місцевого бізнесу, а в подальшому, підгрунтям для сталого розвитку місцевості та регіону. The presented master's thesis includes the following structural parts: introduction, 2 sections, 6 subsections, conclusions, list of sources used (33 items). All over the world, tourism is an important area of the economy, and one of its types - gastronomic tourism has great prospects not only in foreign countries but also in Ukraine. Gastronomic holidays and festivals are important factors in the development of this type of tourism. The relevance of the topic of the master's thesis is due to the fact that in our country not enough attention is paid to the development of gastronomic and festival tourism and the search for tools for branding and community promotion. Today, when the decentralization reform has given territorial communities more opportunities to address the development of their territory, the question of finding tools for the tourist attractiveness of Ukrainian communities has arisen as never before. The purpose of our study is to analyze the development of gastronomic tourism in developed countries and in Ukraine, the feasibility of using festivals as a resource for the development of branding, finding ways to develop gastronomic tourism in the southern region of Ukraine and, in particular, in rural communities. To fulfill the set tasks, we conducted an analysis of the resource potential of the Kherson region and the Stanislavsky united territorial community. As a result of the analysis, it was determined that the basic brand of rural areas should be an agri-food brand associated with products grown in these areas and dishes prepared from local products. And, the territory of Kherson region has all the necessary favorable conditions for the promotion of rural gastronomic tourism. We used the practical significance of the research in developing the project of the gastronomic festival "Fish Day in Stanislav", which can be launched and held every year on a regular basis, which will attract new investors, tourist flows, create a positive community image and stimulate local business , and further, the basis for sustainable development of the area and the region. uk_UA
dc.subject гастрономічний туризм uk_UA
dc.subject гастрономічний фестиваль uk_UA
dc.subject бренд uk_UA
dc.subject ресурс uk_UA
dc.subject регіон uk_UA
dc.subject громада uk_UA
dc.subject gastronomic tourism uk_UA
dc.subject gastronomic festival uk_UA
dc.subject brand uk_UA
dc.subject resource uk_UA
dc.subject region uk_UA
dc.subject community uk_UA
dc.title Гастрономічні фестивалі та їх значення для брендингу території uk_UA
dc.title.alternative Gastronomic festivals and their significance for the branding of the territory uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account