DSpace Repository

Удосконалення механізмів державної підтримки аграрного сектору економіки України

Show simple item record

dc.contributor.author Войтков, В. В.
dc.date.accessioned 2021-01-18T13:22:40Z
dc.date.available 2021-01-18T13:22:40Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13036
dc.description Войтков, В. В. Удосконалення механізмів державної підтримки аграрного сектору економіки України = Improving the mechanism of state support to the agricultural sector Ukraine’s economy: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / В. В. Войтков ; наук. керівник д.е.н., проф. А. І. Соловйов ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т бізнесу і права, Кафедра економіки, менеджменту і адміністрування. – Херсон : ХДУ, 2020. – 56 с. uk_UA
dc.description.abstract Найважливішим протиріччям в системі управління економікою і її сферами, яке не дозволяє досягти необхідної ефективності в реалізації політичних рішень на різних рівнях, є протиріччя між об'єктивною потребою посилення публічного характеру управління і наростаючим відчуженням об'єкта управління від прийняття управлінських рішень. В цьому світлі необхідне створення нової системи публічного управління в контексті оновлення суб'єктно об'єктних взаємозв'язків, яка, по-перше, дозволила б досягти суспільного консенсусу всіх учасників цього процесу (держави, бізнесу, науково-експертного співтовариства, некомерційних громадських організацій і т.д.), забезпечивши узгодженість поглядів на стратегію і тактику розвитку економіки, її сфер і секторів, і, по-друге, шляхом використання нових управлінських технологій привела б до підвищення ефективності державної економічної політики, включаючи її важливу частину - аграрну політику. The most important contradiction in the system of economic management and its spheres, which does not allow to achieve the necessary efficiency in the implementation of political decisions at different levels, is the contradiction between the objective need to strengthen the public nature of management and the growing alienation of management from management decisions. In this light, it is necessary to create a new system of public administration in the context of updating the subject-object relationships, which, first, would allow to reach a public consensus of all participants in this process (state, business, scientific community, non-profit organizations). etc.), ensuring consistency of views on the strategy and tactics of economic development, its areas and sectors, and, secondly, through the use of new management technologies would increase the effectiveness of public economic policy, including its important part - agricultural policy. uk_UA
dc.subject концептуальна модель uk_UA
dc.subject державне управління uk_UA
dc.subject публічне управління uk_UA
dc.subject соціальні потреби uk_UA
dc.subject аграрна політика uk_UA
dc.subject інституційне середовище uk_UA
dc.subject conceptual model uk_UA
dc.subject public administration uk_UA
dc.subject public administration uk_UA
dc.subject social needs uk_UA
dc.subject agricultural policy uk_UA
dc.subject institutional environment uk_UA
dc.title Удосконалення механізмів державної підтримки аграрного сектору економіки України uk_UA
dc.title.alternative Improving the mechanism of state support to the agricultural sector Ukraine’s economy uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account