DSpace Repository

ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ У РІЗНИХ ТИПАХ ДИСКУРСУ

Show simple item record

dc.contributor.author Рачева, Н. В.
dc.date.accessioned 2021-01-15T18:03:21Z
dc.date.available 2021-01-15T18:03:21Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/12921
dc.description Рачева, Н. В. Особливості репрезентації гендерних, соціальних та етнічних стереотипів у різних типах дискурсу = The Peculiarities of Gender, Social and Ethnic Stereotypes’ Representation in Various Discourse Types : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Н. В. Рачева ; наук. керівник д.пед.н., професор О. О. Заболотська ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т української й іноземної філології та журналістики, Кафедра англійської мови та методики її викладання. – Херсон : ХДУ, 2020. – 112 с. uk_UA
dc.description.abstract Дипломна робота складається зі 112 сторінок і включає вступ, два розділи та висновок. Робота містить 58 зображень. Список літератури включає 88 джерел та 120 джерел ілюстративного матеріалу. Актуальність представленої роботи полягає у вивченні особливостей сприйняття однієї культури в іншою, взаємозв’язку ментальної сфери та мови, взаємодії культур, мовної та концептуальної картин світу. Метою представленої роботи є виявлення особливостей репрезентації гендерних, соціальних та етнічних стереотипів в англомовному кінодискурсі та Інтернет-дискурсі. Об’єктом дослідження є стереотип як загальнонаукове явище. Дипломна робота присвячена особливостям репрезентації гендерних, соціальних та етнічних стереотипів у різних типах дискурсу, їх опис та порівняння їх змісту в національній свідомості реципієнтів. The structure and the scope of the diploma work. The project consists of 112 pages and includes introduction, two chapters, and conclusion. The work contains 58 pictures. The list of literature includes 88 sources and 120 sources of illustrative material. The relevance of the presented work is to study the peculiarities of the perception of one culture into another, the relationship of mental sphere and language, the interaction of cultures, linguistic and conceptual pictures of the world. The aim of the presented work is to identify the features of the representation of gender, social and ethnic stereotypes in English-language film discourse and Internet discourse. The object of the research is a stereotype as a general scientific phenomenon. The diploma project examines the peculiarities of the representation of gender, social and ethnic stereotypes in various discourse types, their description and comparison of their content in the national consciousness of the recipients. uk_UA
dc.subject стереотип uk_UA
dc.subject етнічний стереотип uk_UA
dc.subject гендерний стереотип uk_UA
dc.subject соціальний стереотип uk_UA
dc.subject дискурс uk_UA
dc.subject кінодискурс uk_UA
dc.subject Інтернет-дискурс uk_UA
dc.subject демотиватор uk_UA
dc.subject кінотекст uk_UA
dc.subject медіа-простір uk_UA
dc.subject stereotype uk_UA
dc.subject ethnic stereotype uk_UA
dc.subject gender stereotype uk_UA
dc.subject social stereotype uk_UA
dc.subject discourse uk_UA
dc.subject film discourse uk_UA
dc.subject internet discourse uk_UA
dc.subject demotivator uk_UA
dc.subject film text uk_UA
dc.subject media space uk_UA
dc.title ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ У РІЗНИХ ТИПАХ ДИСКУРСУ uk_UA
dc.title.alternative THE PECULIARITIES OF GENDER, SOCIAL AND ETHNIC STEREOTYPES’ REPRESENTATION IN VARIOUS DISCOURSE TYPES uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account