DSpace Repository

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ СЮЗАННИ КОЛЛІНЗ «ГОЛОДНІ ІГРИ» ТА ЇХНЄ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Show simple item record

dc.contributor.author Пособчук, А. І.
dc.date.accessioned 2021-01-15T08:29:14Z
dc.date.available 2021-01-15T08:29:14Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/12895
dc.description Пособчук, А. І. Лінгвостилістичні особливості роману Сюзанни Коллінз «Голодні ігри» та їхнє відтворення в українських перекладах = Linguistic and stylistic features of Suzanne Collins` novel "The Hunger Games" and their reproduction in Ukrainian translations : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / А. І. Пособчук ; наук. керівник к.філол.н., доц., О. Ф. Свиридов ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т української й іноземної філології та журналістики, кафедра англійської філології та прикладної лінгвістики. – Херсон : ХДУ, 2020. – 73 с. uk_UA
dc.description.abstract У роботі за мету ставиться дослідження лексико-семантичних та лексико-стилістичних особливостей роману сучасної американської письменниці Сюзанни Коллінз «Голодні ігри» в українськомовному перекладі Уляни Григораш. Поставлена мета зумовила вирішення завдань: дослідити мовно-стилістичні особливості перекладу твору; показати характерні особливості твору та стилю письменника. У роботі було застосовано такі методи дослідження: контрастивний та зіставний методи, для порівняння текстів оригіналу та перекладу, виявлення у них елементів авторського стилю та ступінь їх збереження у текстах перекладу; експлікація (дескриптивний метод). The goal of the qualification thesis is to study the lexical-semantic and lexical-stylistic features of the novel by the modern American writer Suzanne Collins "The Hunger Games" translated into Ukrainian by Ulyana Hryhorash. This goal led to the solution of tasks: to explore the linguistic and stylistic features of the translation of the work; show the characteristics of the work and style of the writer. The following research methods were used in the work: contrastive and comparative methods to compare the texts of the original and the translation, to identify elements of the author's style and the degree of their preservation in the translated texts; explication (descriptive method). uk_UA
dc.subject ідейно-художні домінанти uk_UA
dc.subject лінгвостилістичні особливості uk_UA
dc.subject мовно-виражальні засоби uk_UA
dc.subject експресивна функція речень uk_UA
dc.subject тропи uk_UA
dc.subject стилістичний синтаксис uk_UA
dc.subject оказіоналізми-запозичення uk_UA
dc.subject емоційно-забарвлена лексика uk_UA
dc.subject антропоніми uk_UA
dc.subject ідіостиль uk_UA
dc.subject пейоративне імпліцитне значення uk_UA
dc.subject ideological and artistic dominants uk_UA
dc.subject linguistic and stylistic features uk_UA
dc.subject linguistic and expressive means uk_UA
dc.subject expressive function of sentences uk_UA
dc.subject paths uk_UA
dc.subject stylistic syntax uk_UA
dc.subject occasional borrowings uk_UA
dc.subject emotionally colored vocabulary uk_UA
dc.subject anthroponyms uk_UA
dc.subject individual style uk_UA
dc.subject pejorative implicit meaning uk_UA
dc.title ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ СЮЗАННИ КОЛЛІНЗ «ГОЛОДНІ ІГРИ» ТА ЇХНЄ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ uk_UA
dc.title.alternative LINGUISTIC AND STYLISTIC FEATURES OF SUZANNE COLLINS` NOVEL «THE HUNGER GAMES» AND THEIR REPRODUCTION IN UKRAINIAN TRANSLATIONS uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account