DSpace Repository

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В ІРОНІЧНИХ ДЕТЕКТИВАХ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Д. ДОНЦОВОЇ ТА О. МАРІНІНОЇ)

Show simple item record

dc.contributor.author Горбушина, Д. Д.
dc.date.accessioned 2021-01-14T11:03:56Z
dc.date.available 2021-01-14T11:03:56Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/12843
dc.description Горбушина, Д. Д. Фразеологізми в іронічних детективах (на матеріалі творів Д. Донцової та О. Марініної) = Phraseologisms in ironic detectives (based on the works of D. Dontsova and O. Marinina) : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Д. Д. Горбушина ; наук. керівник д.пед.н., професор Г. О. Михайловська ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т української й іноземної філології та журналістики, Кафедра слов’янської філології та світової літератури ім. проф. О. Мішукова. – Херсон : ХДУ, 2020. – 76 с. uk_UA
dc.description.abstract Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню використання фразеологічних одиниць в іронічних детективах Д. Донцової та О. Марініної. Одним із складних та перспективних напрямів сучасної фразеології російської мови є використання фразеологічних одиниць у творах художньої літератури, зокрема в досягненнях новітньої масової літератури. У теоретичній частині дослідження розглядаємо основні особливості поняття фразеологізму як одиниці мови, критерії та класифікації фразеологізмів на сучасному етапі розвитку лінгвістики, прийоми трансформацій фразеологізмів у творах художньої літератури, специфіку стилістичних можливостей фразеологічних одиниць та їх використання в художніх текстах. Практична частина роботи присвячена аналізу вживання традиційних та індивідуально-авторських способів трансформацій фразеологізмів у детективах Д. Донцової та О. Марініної. The qualification work is devoted to the study of the use of phraseological units in ironic detectives by D. Dontsova and O. Marinina. One of the most complex and promising areas of modern phraseology of the Russian language is the use of phraseological units in works of fiction, in particular in the achievements of modern mass literature. In the theoretical part of the research, we consider the main features of the concept of phraseology as a unit of language, criteria and classifications of phraseological units at the present stage of linguistics development, techniques for transforming phraseological units in works of fiction, the specifics of stylistic capabilities of phraseological units and their use in literary texts. The practical part of the work is devoted to the analysis of the use of traditional and individual author's methods of transformation of phraseological units in detectives by D. Dontsova and O. Marinina. uk_UA
dc.subject фразеологізми uk_UA
dc.subject стійкі словосполучення uk_UA
dc.subject трансформація uk_UA
dc.subject традиційне вживання uk_UA
dc.subject індивідуально-авторські модифікації uk_UA
dc.subject стилістичні можливості uk_UA
dc.subject іронічні детективи uk_UA
dc.subject масова література uk_UA
dc.subject порівняльний аналіз uk_UA
dc.subject phraseological units uk_UA
dc.subject collocations uk_UA
dc.subject transformation uk_UA
dc.subject traditional use uk_UA
dc.subject individual author's modifications uk_UA
dc.subject stylistic capabilities uk_UA
dc.subject ironic detectives uk_UA
dc.subject mass literature uk_UA
dc.subject comparative analysis uk_UA
dc.title ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В ІРОНІЧНИХ ДЕТЕКТИВАХ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Д. ДОНЦОВОЇ ТА О. МАРІНІНОЇ) uk_UA
dc.title.alternative PHRASEOLOGISMS IN IRONIC DETECTIVES (BASED ON THE WORKS OF D. DONTSOVA AND O. MARININA) uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account