DSpace Repository

Інтерактивний музей з фізики як засіб розвитку пізнавального інтересу учнів на етапі базової середньої освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Січкарюк, К. А.
dc.date.accessioned 2020-08-21T12:23:59Z
dc.date.available 2020-08-21T12:23:59Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11973
dc.description Січкарюк, К. А. Інтерактивний музей з фізики як засіб розвитку пізнавального інтересу учнів на етапі базової середньої освіти = Interactive museum of physics as a means of developing students' cognitive interest at the stage of basic secondary education: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / К. А. Січкарюк ; наук. керівник к. п. н., доцент Т. Л. Гончаренко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т комп’ютерних наук, фізики та математики, Кафедра фізики та методики її навчання. – Херсон : ХДУ, 2020. – 89 с. uk_UA
dc.description.abstract Фізика є основою науково-технічного прогресу, тому сьогодні особливо важливим є оволодіння кожною людиною відповідними знаннями як для участі в удосконаленні, раціоналізації і винахідництві здобутків людства, так і для активного суспільного життя. Нормативними документами освіти визначено, що фізика як навчальний предмет забезпечує формування в учнів уявлень і понять про сучасну фізичну картину світу. Пізнавальний інтерес є одним із важливих чинників підвищення якості освіти, зокрема фізичної. Все це свідчіть про важливість створення умов для розвитку інтересу учнів до фізики. Одним із засобів розвитку пізнавального інтересу на сьогодні може виступати інтерактивний музей з різних наук у тому числі й фізики. Physics is the basis of scientific and technological progress, so today it is especially important for each person to master the relevant knowledge to participate in the improvement, rationalization and invention of human achievements, and for active social life. Normative documents of education stipulate that physics as a subject provides the formation of students' ideas and concepts about the modern physical picture of the world. Cognitive interest is one of the important factors in improving the quality of education, including physical education. All this indicates the importance of creating conditions for the development of students' interest in physics. An interactive museum in various sciences, including physics, can be one of the means of developing cognitive interest today. uk_UA
dc.subject фізика uk_UA
dc.subject пізнавальний інтерес uk_UA
dc.subject інтерактивна екскурсія uk_UA
dc.subject physics uk_UA
dc.subject cognitive interest uk_UA
dc.subject interactive tour uk_UA
dc.title Інтерактивний музей з фізики як засіб розвитку пізнавального інтересу учнів на етапі базової середньої освіти uk_UA
dc.title.alternative Interactive museum of physics as a means of developing students' cognitive interest at the stage of basic secondary education uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account